رأی شماره ۳۴۴۲ / ۴ / ۳۰ مورخ ۶ / ۲ / ۱۳۶۹ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

۹۹۹,۰۰۰ ریال

گزارش شماره ۵۴۴۰۴ / 30 مورخ 14 / 1 / 1369  دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 29 / 2 / 1369  شورای عالی مالیاتی مطرح است. مفاد گزارش اجمالا عبارت از این است…

توضیحات

رأی شماره ۳۴۴۲

رأی شماره ۳۴۴۲ / ۴ / ۳۰ مورخ ۶ / ۲ / ۱۳۶۹ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

گزارش شماره ۵۴۴۰۴ / ۳۰ مورخ ۱۴ / ۱ / ۱۳۶۹  دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی

در جلسه مورخ ۲۹ / ۲ / ۱۳۶۹  شورای عالی مالیاتی مطرح است. مفاد گزارش اجمالا عبارت از این است

که به موجب تبصره یکم ماده ۲۱۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن

زمین های بایر متعلق به دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و مؤسسات خیریه

و عام المنفعه و سفارتخانه ها از پرداخت مالیات بر اراضی بایر در سال های مربوط معاف بوده است، اما

رأی شماره ۳۴۴۲

نسبت به اراضی بایری که وقف عام یا خاص گردیده ، در قانون مذکور صراحتاً معافیتی منظور نشده، به
همین لحاظ گزارش شماره ۵۴۴۰۴ / ۳۰ مورخ ۱۴ / ۱ / ۱۳۶۹  دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت
درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ ۲۹ / ۲ / ۱۳۶۹  شورای عالی مالیاتی مطرح است. مفاد گزارش اجمالا
عبارت از این است که به موجب تبصره یکم ماده ۲۱۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و
اصلاحیه های بعدی آن زمین های بایر متعلق به دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به دولت و
شهرداری ها و مؤسسات خیریه و عام المنفعه و سفارتخانه ها از پرداخت مالیات بر اراضی بایر در
سال های مربوط معاف بوده است، اما نسبت به اراضی بایری که وقف عام یا خاص گردیده ، در قانون مذکور
صراحتاً معافیتی منظور نشده، به همین لحاظ گزارش شماره ۵۴۴۰۴ / ۳۰ مورخ ۱۴ / ۱ / ۱۳۶۹  دفتر
فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ ۲۹ / ۲ / ۱۳۶۹  شورای عالی مالیاتی
مطرح است. مفاد گزارش اجمالا عبارت از این است که به موجب تبصره یکم ماده ۲۱۴ قانون مالیات های
مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن زمین های بایر متعلق به دولت و شهرداری ها و
مطرح است. مفاد گزارش اجمالا عبارت از این است که به موجب تبصره ماده ۲۱۴