رأی شماره ۱۲۷ مورخ ۲۹ / ۷ /۱۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ۷۳ / ۱۹۶ که به استناد همین نظریه صادر شده است

۹۹۹,۰۰۰ ریال

با توجه به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان که طی شماره های ۸۷۸ مورخ 18 / 7 / 1374  و ۳۳۹ مورخ 8 / 3 / 1374  و ۱۰۸ مورخ 8 / 3 / 1374  واصل گردیده مبنی بر این که :

1 – عموم ماده ۲۰ و تبصره ۱ آن که…

توضیحات

رأی شماره ۱۲۷ مورخ

رأی شماره ۱۲۷ مورخ ۲۹ / ۷ /۱۳۷۴  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ۷۳  / ۱۹۶ که به استناد همین نظریه صادر شده است

با توجه به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان که طی شماره های ۸۷۸

مورخ ۱۸ / ۷ / ۱۳۷۴  و ۳۳۹ مورخ ۸ / ۳ / ۱۳۷۴  و ۱۰۸ مورخ ۸ / ۳ / ۱۳۷۴  واصل گردیده

مبنی بر این که :

۱ – عموم ماده ۲۰ و تبصره ۱ آن که حتی متولیان منصوص التولیه صحیح العمل

را نیز به تنظیم و ارسال اوراق بودجه الزام نموده است ، به لحاظ آن که در ماده ۷ قانون تشکیلات و

رأی شماره ۱۲۷ مورخ

با توجه به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان که طی شماره های ۸۷۸

مورخ ۱۸ / ۷ / ۱۳۷۴  و ۳۳۹ مورخ ۸ / ۳ / ۱۳۷۴  و ۱۰۸ مورخ ۸ / ۳ / ۱۳۷۴  واصل گردیده

مبنی بر این که :

رأی شماره ۱۲۷ مورخ

۱ – عموم ماده ۲۰ و تبصره ۱ آن که حتی متولیان منصوص التولیه صحیح العمل

را نیز به تنظیم و ارسال اوراق بودجه الزام نموده است ، به لحاظ آن که در ماده ۷ قانون تشکیلات و
با توجه به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان که طی شماره های ۸۷۸
مورخ ۱۸ / ۷ / ۱۳۷۴  و ۳۳۹ مورخ ۸ / ۳ / ۱۳۷۴  و ۱۰۸ مورخ ۸ / ۳ / ۱۳۷۴  واصل گردیده
مبنی بر این که :
۱ – عموم ماده ۲۰ و تبصره ۱ آن که حتی متولیان منصوص التولیه صحیح العمل
را نیز به تنظیم و ارسال اوراق بودجه الزام نموده است ، به لحاظ آن که در ماده ۷ قانون تشکیلات و
با توجه به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان که طی شماره های ۸۷۸
مورخ ۱۸ / ۷ / ۱۳۷۴  و ۳۳۹ مورخ ۸ / ۳ / ۱۳۷۴  و ۱۰۸ مورخ ۸ / ۳ / ۱۳۷۴  واصل گردیده
مبنی بر این که :
۱ – عموم ماده ۲۰ و تبصره ۱ آن که حتی متولیان منصوص التولیه صحیح العمل
را نیز به تنظیم و ارسال اوراق بودجه الزام نموده است ، به لحاظ آن که در ماده ۷ قانون تشکیلات و
با توجه به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان که طی شماره های ۸۷۸
مورخ ۱۸ / ۷ / ۱۳۷۴  و ۳۳۹ مورخ ۸ / ۳ / ۱۳۷۴  و ۱۰۸ مورخ ۸ / ۳ / ۱۳۷۴