دستور العمل مربوط به تعاریف و اصطلاحات مندرج در آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف (دستورالعمل اصطلاحات آییننامه اختیارات اوقاف)

۹۹۹,۰۰۰ ریال

(دستورالعمل اصطلاحات آییننامه اختیارات اوقاف) دستورالعمل مربوط به تعاریف و اصطلاحات مندرج در آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه

شماره 919 / 230 تاریخ 27 / 3 / 1365

با توجه به ماده ۷۰ ( آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ) مصوب جلسه 65 / 2 / 10 هیأت وزیران و به منظور آن که اصطلاحات به کار برده شده در آیین نامه و مقررات مورد عمل برای ادارات حج و اوقاف و امور خیریه و کارکنان ذی ربط موجب اختلاف در بر داشت و تفاوت استنباط نشده و ایجاد ابهام…

توضیحات

(دستورالعمل اصطلاحات آییننامه اختیارات اوقاف)

دستور العمل مربوط به تعاریف و اصطلاحات مندرج در آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه شماره ۹۱۹ / ۲۳۰
(دستورالعمل اصطلاحات آییننامه اختیارات اوقاف)
تاریخ ۲۷ / ۳ / ۱۳۶۵
فرمت فایل:PDF و Word
تعداد صفحات: ۶
تاریخ نشر در سایت: ۱۶/ ۰۲/ ۱۴۰۲

با توجه به ماده ۷۰ ( آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف ، و امور خیریه )  ، مصوب جلسه ۶۵ / ۲ / ۱۰ هیأت وزیران و به منظور آن که اصطلاحات به کار برده شده در آیین نامه و مقررات مورد عمل برای ادارات حج و اوقاف و امور خیریه و کارکنان ذی ربط موجب اختلاف در بر داشت و تفاوت استنباط نشده و ایجاد ابهام و اشکال ننماید ، تعاریف ذیل تهیه و ابلاغ می شود  تا ادارات ومسئولین مربوطه در موقع اجرای آیین نامه و انجام سایر وظایف محوله ، این تعاریف را نصب العین قرار داده و دقیقا رعایت نمایند .

۱-  منظور از کلمه سازمان در آیین نامه مصوب و این دستورالعمل ، سازمان حج و اوقاف و امور خیریه است .
۲ – وقف عام : وقفی است که در جهت و مصلحت عمومی و یا عناوین عامه باشد ، مانند وقف بر مساجد ، مدارس، تعزیه داری ، اطعام ، دارو و درمان ، کمک به فقرا ، ایتام و غیره . موقوفاتی که وسیله اقلیت های دینی برای معابد و امور عام المنفعه اختصاص یافته وقف عام تلقی می شود .
۳- وقف خاص : وقفی است برای شخص یا اشخاص معین و محصور ، مانند وقف بر اولاد و احفاد
۴- موقوفات متصرفی : موقوفاتی است که به موجب قانون و با رعایت آیین نامه ادارۀ آن ها به عهده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه می باشد .
۵- نظارت استصوابی و اطلاعی: نظارت استصوابی آن است که اقدامات متولی با تصویب قبلی ناظر صورت گیرد. نظارت اطلاعی آن است