دستور العمل اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در شهرداری تهران

۹۹۹,۰۰۰ ریال

هیات وزیران در جلسه مورخ 9 / 8 / 1378 بنا به پیشنهاد شماره ۸۰۰۰ / 11 مورخ 17 / 11 / 1377 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده (۱۲) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب ١٣٧٠ – دستور العمل اجرای قانون یاد شده در شهرداری تهران را به شرح زیر تصویب نمود: …

توضیحات

دستورالعمل اجرای قانون نظام هماهنگ

دستور العمل اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در شهرداری تهران

ماده ۱  جدول تخصیص مشاغل مستخدمان مشمول این تصویب نامه به شرح زیر است :

الف – کلیه مشاغلی که شرایط تحصیلی احراز آن ها مدرک پایان دوره ابتدایی یا کمتر است در گروه ( ۳ ) .

ب – کلیه مشاغلی که شرایط تحصیلی احراز آن ها مدرک پایان دوره راهنمایی (سیکل) است در گروه ( ۴ ) .

پ – کلیه مشاغلی که شرایط تحصیلی احراز آن ها مدرک پایان دوره کامل متوسطه ( دیپلم) است در گروه ( ۶  ) .

ت – کلیه مشاغلی که شرایط تحصیلی احراز آن ها مدرک فوق دیپلم است در گروه (۷) .

ث – کلیه مشاغلی که شرایط تحصیلی احراز آن ها لیسانس است در گروه (۸) .

ج – کلیه مشاغلی که شرایط تحصیلی آن ها فوق لیسانس است در گروه (۹) .

چ – کلیه مشاغلی که شرایط تحصیلی آن ها دکتری است در گروه (۱۰) .

دستورالعمل اجرای قانون نظام هماهنگ

ماده ۱  جدول تخصیص مشاغل مستخدمان مشمول این تصویب نامه به شرح زیر است :
 الف – کلیه مشاغلی که شرایط تحصیلی احراز آن ها مدرک پایان دوره ابتدایی یا کمتر است در گروه ( ۳ ) .
ب – کلیه مشاغلی که شرایط تحصیلی احراز آن ها مدرک پایان دوره راهنمایی (سیکل) است در گروه ( ۴ ) .
پ – کلیه مشاغلی که شرایط تحصیلی احراز آن ها مدرک پایان دوره کامل متوسطه ( دیپلم) است در گروه ( ۶  ) .
ت – کلیه مشاغلی که شرایط تحصیلی احراز آن ها مدرک فوق دیپلم است در گروه (۷) .
ث – کلیه مشاغلی که شرایط تحصیلی احراز آن ها لیسانس است در گروه (۸) .
ج – کلیه مشاغلی که شرایط تحصیلی آن ها فوق لیسانس است در گروه (۹) .
چ – کلیه مشاغلی که شرایط تحصیلی آن ها دکتری است در گروه (۱۰) .
ماده ۱  جدول تخصیص مشاغل مستخدمان مشمول این تصویب نامه به شرح زیر است :
 الف – کلیه مشاغلی که شرایط تحصیلی احراز آن ها مدرک پایان  ابتدایی یا کمتر است درگروه ( ۳ ) .