دستورالعمل اجرایی قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی

۹۹۹,۰۰۰ ریال

ماده ۱

به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی ، جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مذکور در این قانون ، در مرکز هریک از استان ها و یا شهرستان ها دادگاه هایی تعیین می شود . این دادگاه ها از شعب دادگاه انقلاب اسلامی محل تشکیل ، محسوب می گردند ،  دادسرای انقلاب اسلامی در معیت دادگاه مذکور، در حدود وظایف مقرر در…

توضیحات

دستورالعمل نحوه اجرای اصل۴۹ قانون اساسی

دستورالعمل اجرایی قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی

ماده ۱ به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی ، جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی

مذکور در این قانون ، در مرکز هریک از استان ها و یا شهرستان ها دادگاه هایی تعیین می شود . این دادگاه ها

از شعب دادگاه انقلاب اسلامی محل تشکیل ، محسوب می گردند ،  دادسرای انقلاب اسلامی در معیت دادگاه

مذکور، در حدود وظایف مقرر در قانون و مقررات حاکم بر دادسراهای انقلاب ، انجام وظیفه می نماید .

دستورالعمل نحوه اجرای اصل۴۹

ماده ۲ دادگاه و دادسرا ، دفاتر لازم از جمله ثبت عرایض ، اندیکاتور ، اوقات ، اموال ، آمار ،
حسابداری و ارسال مراسلات را فراهم آورده ، متصدیانی برای تنظیم مرتب و دقیق آن ها و هم چنین تشکیل
و نگهداری منظم پرونده ها می گمارد و در صورت نیاز به تجهیزات و آموزش اداری از رئیس دادگستری
محل کسب مساعدت می نماید .
ماده ۳  دادسرا پس از وصول شکایت و دادخواست یا گزارش از اشخاص حقیقی یا حقوقی وتشکیل
پرونده یا تشکیل آن مطابق ماده ۵ قانون ، پرونده را به دادگاه می فرستد . چنان چه ،  پرونده به علت
نقص ، قابل طرح در دادگاه نباشد ، دادگاه از دادسرا می خواهد ،  ظرف مدت متناسبی تحقیقات لازم را
انجام داده و پرونده را به دادگاه عودت دهد.
ماده ۴ دادسرا به طرق مقتضی ، از جمله با تحقیق از شهود و مطلعین ، کسب نظر کارشناسان،
ملاحظه اسناد و دفاتر و عنداللزوم با اعطای نیابت قضایی در جمع آوری دلایل و امارات در مورد نامشروع
بودن مال یا تعلق آن به اشخاص یا بیت المال یا انفال یا امور حسبیه اقدام نموده ، زمان و مدت ارتکاب فعل
حرام، منشاء دقیق دارایی موضوع قانون ، روش و اسباب