نمونه دادنامه حقوقی در خصوص الزام بایع به ایفای تعهد – در قراردادهای معوض (مثل بیع) که تعهدات جنبه معاوضی دارند، الزام بایع به ایفای تعهد (تحویل مبیع) درصورتی ممکن است که خریدار به تعهد قراردادی خود به نحو کامل وفا نموده باشد و صرف ایفای بخشی از تعهد (مانند دادن بخشی از ثمن معامله) کافی نیست.

۹۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص الزام بایع به ایفای تعهد  – در قراردادهای معوض (مثل بیع) که تعهدات جنبه معاوضی دارند، الزام بایع به ایفای تعهد (تحویل مبیع) درصورتی ممکن است که خریدار به تعهد قراردادی خود به نحو کامل وفا نموده باشد و صرف ایفای بخشی از تعهد (مانند دادن بخشی از ثمن معامله) کافی نیست.

توضیحات

دادنامه الزام بایع بایفای تعهد

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص الزام بایع به ایفای تعهد  – در قراردادهای معوض (مثل بیع) که تعهدات جنبه معاوضی دارند، الزام بایع به ایفای تعهد (تحویل مبیع) درصورتی ممکن است که خریدار به تعهد قراردادی خود به نحو کامل وفا نموده باشد و صرف ایفای بخشی از تعهد (مانند دادن بخشی از ثمن معامله) کافی نیست.

ضمن عرض سلام و خیر مقدم به شما دوست گرامی دادنامه الزام بایع بایفای تعهد

هدف و اعتبار گروه حقوقی طرح نو ارائه خدمات حقوقی صادقانه، واقع بینانه بر مبنای قانون می‌باشد و از دادن هرگونه وعده‌های واهی اجتناب می‌کند.

خدمات طرح نو به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی، امور بانکی و … سایر زمنیه‌های حقوقی ، مشاوره حقوقی قبول وکالت دعاوی حقوقی، کیفری، و … می‌باشند.

این خدمات به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی و امور بانکی و امور تجاری و مطالبات و سایر زمینه‌های حقوقی میباشد.

زمینه انجام خدمات مزبور اعم از شهرداری، مالیاتی و مهاجرتی  میباشد.

اینگونه خدمات در قالب تنظیم دادخواست، لایحه و قراردادها در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.

شما می توانید به صورت سفارشی، مشاوره حقوقی (تلفنی، حضوری و آنلاین) قبول وکالت دعاوی حقوقی و کیفری، اقدام فرمایید.

ضمن عرض سلام و خیر مقدم به شما دوست گرامی دادنامه الزام بایع بایفای تعهد
هدف و اعتبار گروه حقوقی طرح نو ارائه خدمات حقوقی صادقانه، واقع بینانه بر مبنای قانون می‌باشد و از دادن هرگونه وعده‌های واهی اجتناب می‌کند.
خدمات طرح نو به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی، امور بانکی و … سایر زمنیه‌های حقوقی ، مشاوره حقوقی قبول وکالت دعاوی حقوقی، کیفری، و … می‌باشند.
این خدمات به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی و امور بانکی و امور تجاری و مطالبات و سایر زمینه‌های حقوقی میباشد.
زمینه انجام خدمات مزبور اعم از شهرداری، مالیاتی و مهاجرتی  میباشد.
اینگونه خدمات در قالب تنظیم دادخواست، لایحه و قراردادها در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.
شما می توانید به صورت سفارشی، مشاوره حقوقی (تلفنی، حضوری و آنلاین) قبول وکالت دعاوی حقوقی و کیفری، اقدام فرمایید.