تفسیر اصل یک صد و چهل و یکم قانون اساسی

۹۹۹,۰۰۰ ریال

تاریخ 7 / 12 / 1359

حضور محترم اعضای شورای نگهبان قانون اساسی دامت برکاتهم

پس از سلام

جناب آقای عسگر اولادی ، با داشتن سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی…

توضیحات

تفسیر اصل یکصدوچهل ویکم قانون اساسی

حضور محترم اعضای شورای نگهبان قانون اساسی دامت برکاتهم

پس از سلام جناب آقای عسگر اولادی ، با داشتن سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی سرپرست

اوقاف نیز می باشد . از آن شورا محترماً تقاضا می شود ، که بیان فرمایند آیا ایشان با داشتن سمت

نمایندگی می توانند ،  شغل دیگری که سرپرستی اوقاف باشد ، داشته باشند یا خیر؟ و آیا

این امر مخالف با قانون اساسی است؟

با تقدیم احترام – نمایندگان امام در سازمان اوقاف

سید مهدی امام جمارانی – محمد علی نظام زاده

تفسیر اصل یکصدوچهل ویکم قانون اساسی

حضور محترم اعضای شورای نگهبان قانون اساسی دامت برکاتهم

پس از سلام جناب آقای عسگر اولادی ، با داشتن سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی سرپرست

اوقاف نیز می باشد . از آن شورا محترماً تقاضا می شود ، که بیان فرمایند آیا ایشان با داشتن سمت

نمایندگی می توانند ،  شغل دیگری که سرپرستی اوقاف باشد ، داشته باشند یا خیر؟ و آیا
این امر مخالف با قانون اساسی است؟
 با تقدیم احترام – نمایندگان امام در سازمان اوقاف
سید مهدی امام جمارانی – محمد علی نظام زاده
حضور محترم اعضای شورای نگهبان قانون اساسی دامت برکاتهم
پس از سلام جناب آقای عسگر اولادی ، با داشتن سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی سرپرست
اوقاف نیز می باشد . از آن شورا محترماً تقاضا می شود ، که بیان فرمایند آیا ایشان با داشتن سمت
نمایندگی می توانند ،  شغل دیگری که سرپرستی اوقاف باشد ، داشته باشند یا خیر؟ و آیا
این امر مخالف با قانون اساسی است؟
 با تقدیم احترام – نمایندگان امام در سازمان اوقاف
سید مهدی امام جمارانی – محمد علی نظام زاده
حضور محترم اعضای شورای نگهبان قانون اساسی دامت برکاتهم
پس از سلام جناب آقای عسگر اولادی ، با داشتن سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی سرپرست
اوقاف نیز می باشد . از آن شورا محترماً تقاضا می شود ، که بیان