تعیین ملاک و مبنای محاسبه جهت وصول عوارض نوسازی شهرها مصوب ۲ / ۵ / ۱۳۶۴

۹۹۹,۰۰۰ ریال

هیئت وزیران در جلسه مورخ 2 / 5 / 1364 بنا به پیشنهاد شماره 9749 / 30470 / 34 / 3 / 1 مورخ 13 / 12 / 63 وزارت کشور و موافقت نامه های شماره 20 / 2148 / 26668 وزارت امور اقتصادی و دارایی و شماره 8039 / 1 وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده ۴ « قانون نوسازی و عمران شهری » مصوب سال ۱۳۴۷ تصویب نمودند

توضیحات

تعیین ملاک  محاسبه عوارض نوسازی

تعیین ملاک و مبنای محاسبه جهت وصول عوارض نوسازی شهرها مصوب ۲ / ۵ / ۱۳۶۴

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲ / ۵ / ۱۳۶۴ بنا به پیشنهاد شماره ۹۷۴۹  تصویب نمودند .

تعیین ملاک  محاسبه عوارض نوسازی

بهای اراضی موضوع ماده ۴ « قانون نوسازی و عمران شهری » به ماخذ ارزش معاملاتی سال ۱۳۶۳ تعیین می گردد.

این بها توسط کمیسیون مقرر در تبصره ۲ ماده ۲۳ « قانون مالیات های مستقیم » مصوب ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن تعیین گردیده است.

بهای اراضی موضوع ماده ۴ « قانون نوسازی و عمران شهری » به ماخذ ارزش معاملاتی سال ۱۳۶۳ تعیین می گردد.

این بها توسط کمیسیون مقرر در تبصره ۲ ماده ۲۳ « قانون مالیات های مستقیم » مصوب ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن تعیین گردیده است.

بهای اراضی موضوع ماده ۴ « قانون نوسازی و عمران شهری » به ماخذ ارزش معاملاتی سال ۱۳۶۳ تعیین می گردد.

این بها توسط کمیسیون مقرر در تبصره ۲ ماده ۲۳ « قانون مالیات های مستقیم » مصوب ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن تعیین گردیده است.

بهای اراضی موضوع ماده ۴ « قانون نوسازی و عمران شهری » به ماخذ ارزش معاملاتی سال ۱۳۶۳ تعیین می گردد.
این بها توسط کمیسیون مقرر در تبصره ۲ ماده ۲۳ « قانون مالیات های مستقیم » مصوب ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن تعیین گردیده است.
بهای اراضی موضوع ماده ۴ « قانون نوسازی و عمران شهری » به ماخذ ارزش معاملاتی سال ۱۳۶۳ تعیین می گردد.
این بها توسط کمیسیون مقرر در تبصره ۲ ماده ۲۳ « قانون مالیات های مستقیم » مصوب ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن تعیین گردیده است.
بهای اراضی موضوع ماده ۴ « قانون نوسازی و عمران شهری » به ماخذ ارزش معاملاتی سال ۱۳۶۳ تعیین می گردد.
این بها توسط کمیسیون مقرر در تبصره ۲ ماده ۲۳  مصوب ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن تعیین گردیده است.
بهای اراضی موضوع ماده ۴  به ماخذ ارزش معاملاتی سال ۱۳۶۳ تعیین می گردد.