تعیین عوارض جهت تغییر کاربری املاک واقع در طرح های دولتی مصوب ۷ / ۱۱ / ۱۳۸۳

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره 20949 / 608 / 160

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد شهردار محترم تهران

بازگشت به نامه شماره 83132030 / 8310 به تاریخ 29 / 10 / 1383 جناب عالی در خصوص بررسی لایحه ( تعیين عوارض جهت تغییر کاربری املاک واقع در طرح های دولتی و یا دارای رأی کمیسیون ماده پنج (۵) و مراجع قضایی ) که …

توضیحات

تعیین عوارض تغییرکاربری املاک

تعیین عوارض جهت تغییر کاربری املاک واقع در طرح های دولتی مصوب ۷ / ۱۱ / ۱۳۸۳

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد شهردار محترم تهران

بازگشت به نامه شماره ۸۳۱۳۲۰۳۰ / ۸۳۱۰ به تاریخ ۲۹ / ۱۰ / ۱۳۸۳ جناب عالی تقدیم شد.

تعیین عوارض تغییرکاربری املاک

تبصره یکم (۱) به املاکی که پس از تغییر کاربری مالکان آن ها تغییر یافته باشند.

موضوع بندهای فوق عوارض معادل با تراکم مبنای صفر درصد (۰ % ) تعلق می گیرد .

 تبصره دوم (۲) در خصوص املاک بالای پانصد مترمربع نسبت به مازاد پانصد متر مربع معادل به ارقام مذکور اضافه می شود.

تبصره یکم (۱) به املاکی که پس از تغییر کاربری مالکان آن ها تغییر یافته باشند.
موضوع بندهای فوق عوارض معادل با تراکم مبنای صفر درصد (۰ % ) تعلق می گیرد .
 تبصره دوم (۲) در خصوص املاک بالای پانصد مترمربع نسبت به مازاد پانصد متر مربع معادل به ارقام مذکور اضافه می شود.
تبصره یکم (۱) به املاکی که پس از تغییر کاربری مالکان آن ها تغییر یافته باشند.
موضوع بندهای فوق عوارض معادل با تراکم مبنای صفر درصد (۰ % ) تعلق می گیرد .
 تبصره دوم (۲) در خصوص املاک بالای پانصد مترمربع نسبت به مازاد پانصد متر مربع معادل به ارقام مذکور اضافه می شود.
تبصره یکم (۱) به املاکی که پس از تغییر کاربری مالکان آن ها تغییر یافته باشند.
موضوع بندهای فوق عوارض معادل با تراکم مبنای صفر درصد (۰ % ) تعلق می گیرد .
 تبصره دوم (۲) در خصوص املاک بالای پانصد مترمربع نسبت به مازاد پانصد متر مربع معادل به ارقام مذکور اضافه می شود.
تبصره یکم (۱) به املاکی که پس از تغییر کاربری مالکان آن ها تغییر یافته باشند.
موضوع بندهای فوق عوارض معادل با تراکم مبنای صفر درصد (۰ % ) تعلق می گیرد .
 تبصره دوم (۲) در خصوص املاک بالای پانصد مترمربع نسبت به مازاد آن پانصد متر مربع معادل به ارقام مذکور اضافه می شود.