تعیین عوارض املاک دارای تراکم بیش از سیصد درصد ( ۳۰۰ % )

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره 20783 / 611 / 160 – 11 / 11 / 1383

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد شهردار محترم تهران

بازگشت به نامه شماره 83130603 / 8310 به تاریخ 26 / 10 / 1383 جناب عالی در خصوص بررسی لایحه ( تعیین عوارض املاک دارای تراکم بیش از سیصد…

توضیحات

تعیین عوارض املاک دارایتراکم

تعیین عوارض املاک دارایتراکم بیش از سیصد درصد ( ۳۰۰ % )

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد شهردار محترم تهران

بازگشت به نامه شماره ۸۳۱۳۰۶۰۳ / ۸۳۱۰ به تاریخ ۲۶ / ۱۰ / ۱۳۸۳

جناب عالی در خصوص بررسی لایحه ( تعیین عوارض املاک دارای تراکم بیش از سیصد درصد (۳۰۰ % )) اعلام نظر فرمایید.

در یک صد و بیست و سومین جلسه رسمی – علنى – فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران( دوره دوم ) منعقد گردید.

تاریخ یکشنبه بیست و هفتم دی ماه سال ۱۳۸۳ اعلام وصول شده است .

بررسی دو فوریت آن در ردیف هشتم دستور یک صد و بیست و چهارمین جلسه علنی – شورای اسلامی شهر تهران بود.

در جلسه مزبور که با حضور جناب عالی و دوازده نفر از اعضای محترم شورا به صورت رسمی تشکیل شد.

پس از ارائه توضیحات از سوی جناب عالی و مذاکرات انجام شده کفایت مذاکرات اعلام و در خصوص دو فوریت بررسی آن اخذ رای به عمل آمد.

تعیین عوارض املاک دارایتراکم

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد شهردار محترم تهران
 بازگشت به نامه شماره ۸۳۱۳۰۶۰۳ / ۸۳۱۰
جناب عالی در خصوص بررسی لایحه ( تعیین عوارض املاک دارای تراکم بیش از سیصد درصد (۳۰۰ % )) اعلام نظر فرمایید.
 با قید دو فوریت ارائه و به شماره ۲۰۷۸۳ به تاریخ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۸۳ در دبیرخانه شورا ثبت گردید.
در یک صد و بیست و سومین جلسه رسمی – علنى – فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران( دوره دوم ) منعقد گردید.
تاریخ یکشنبه بیست و هفتم دی ماه سال ۱۳۸۳ اعلام وصول شده است .
بررسی دو فوریت آن در ردیف هشتم دستور یک صد و بیست و چهارمین جلسه علنی – شورای اسلامی شهر تهران بود.
در جلسه مزبور که با حضور جناب عالی و دوازده نفر از اعضای محترم شورا به صورت رسمی تشکیل شد.
  پس از ارائه توضیحات از سوی جناب عالی و مذاکرات انجام شده کفایت مذاکرات اعلام و در خصوص دو فوریت بررسی آن اخذ رای به عمل آمد.