تعیین حد نصاب های مقرر در ماده (۲) آیین نامه مالی دهیاری ها ، ماده (۱) آیین نامه مالی شهرداری ها و ماده (۱) آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۷ / ۱۰ / ۱۳۹۳

۹۹۹,۰۰۰ ریال

هیأت وزیران در جلسه 17 / 10 / 1393 به پیشنهادهای شماره ۶١٢٠٢ مورخ 25 / 5 / 1393 و شماره 61221 مورخ 25 / 5 / 1393 وزارت کشور و به استناد تبصره (١) ماده واحده قانون تاسیس دهیاری های خود کفا در روستاهای کشور – مصوب …

توضیحات

تعیین حدنصابهای مقرر ماده۲

تعیین حد نصاب های مقرر در ماده (۲) آیین نامه مالی دهیاری ها ، ماده (۱) آیین نامه مالی شهرداری ها و ماده (۱) آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۷ / ۱۰ / ۱۳۹۳

هیأت وزیران در جلسه ۱۷ / ۱۰ / ۱۳۹۳ به پیشنهادهای شماره ۶١٢٠٢  و شماره ۶۱۲۲۱ وزارت کشورتصویب کرد.

به استناد تبصره (١) ماده واحده قانون تاسیس دهیاری های خود کفا در روستاهای کشورتصویب کرد.

ماده واحده قانون اصلاح ماده (٢٠ مکرر ) آیین نامه مالی شهرداری ها – مصوب ۱۳۸۸ – تصویب کرد.

الف – حد نصاب های  مقرر در ماده (۲) آیین نامه مالی دهیاری ها پنجاه درصد تعیین می شود.

ماده (۱) آیین نامه مالی شهرداری ها هشتاد درصد  و ماده ( ۱ ) آیین نامه معاملات شهرداری تهران یکصد درصد  تعیین می شود.

ب –حد نصاب های مقرر قسمت اخیر ماده (۱۶) و ماده (۲۰) آیین نامه مالی شهرداری ها به شرح زیر افزایش می یابد.

تعیین حدنصابهای مقرر ماده۲

هیأت وزیران در جلسه ۱۷ / ۱۰ / ۱۳۹۳ به پیشنهادهای شماره ۶١٢٠٢  و شماره ۶۱۲۲۱ وزارت کشورتصویب کرد.
به استناد تبصره (١) ماده واحده قانون تاسیس دهیاری های خود کفا در روستاهای کشورتصویب کرد.
ماده واحده قانون اصلاح ماده (٢٠ مکرر ) آیین نامه مالی شهرداری ها – مصوب ۱۳۸۸ – تصویب کرد.
الف – حد نصاب های  مقرر در ماده (۲) آیین نامه مالی دهیاری ها پنجاه درصد تعیین می شود.
ماده (۱) آیین نامه مالی شهرداری ها هشتاد درصد  و ماده ( ۱ ) آیین نامه معاملات شهرداری تهران یکصد درصد  تعیین می شود.
ب –حد نصاب های مقرر قسمت اخیر ماده (۱۶) و ماده (۲۰) آیین نامه مالی شهرداری ها به شرح زیر افزایش می یابد.
هیأت وزیران در جلسه ۱۷ / ۱۰ / ۱۳۹۳ به پیشنهادهای شماره ۶١٢٠٢  و شماره ۶۱۲۲۱ وزارت کشورتصویب کرد.
به استناد تبصره (١) ماده واحده قانون تاسیس دهیاری های خود کفا در روستاهای کشورتصویب کرد.
ماده واحده قانون اصلاح ماده (٢٠ مکرر ) آیین نامه مالی شهرداری ها – مصوب ۱۳۸۸ – تصویب کرد.
الف – حد نصاب های  مقرر در ماده (۲) آیین نامه مالی دهیاری ها پنجاه درصد تعیین می شود.