تعیین حد نصاب های مقرر در ماده (۲) آیین نامه مالی دهیاری ها ، ماده (۱) آیین نامه مالی شهرداری ها و ماده (۱) آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۷ / ۱۰/ ۱۳۹۳

۹۹۹,۰۰۰ ریال

هیئت وزیران در جلسه 17 / 10 / 1393 به پیشنهادهای شماره 61202 مورخ 25 / 5 / 1393 و شماره 61221  مورخ 25 / 3 / 1393 وزارت کشور و به استناد تبصره (۱) ماده واحده قانون تاسیس دهیاری های خود کفا در روستاهای کشور – مصوب ١٣٧٧ – تبصره (۲) الحاقی ماده واحده قانون اصلاح قانون اصلاح مواد (۱) و (۳3) آیین نامه معاملات…

توضیحات

تعیین حدنصابهای مقرر ماده۲

تعیین حد نصاب های مقرر در ماده (۲) آیین نامه مالی دهیاری ها ،

ماده (۱) آیین نامه مالی شهرداری ها و ماده (۱) آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۷ / ۱۰/ ۱۳۹۳

هیئت وزیران در جلسه ۱۷ / ۱۰ / ۱۳۹۳ به پیشنهادهای شماره ۶۱۲۰۲ مورخ ۲۵ / ۵ / ۱۳۹۳ وزارت کشور تصویب کرد.

به استناد تبصره (۱) ماده واحده قانون تاسیس دهیاری های خود کفا در روستاهای کشور – مصوب ١٣٧٧ تصویب کرد.

الف – حد نصاب های مقرر در ماده (۲) آیین نامه مالی دهیاری ها پنجاه درصد شود.

درماده (۱) آیین نامه مالی شهرداری ها هشتاد درصد و ماده (۱) آیین نامه معاملات شهرداری تهران یک صد درصد شود.

نصاب معاملات موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳ – تعیین می شود .

ب – حد نصاب های مقرر در بندهای الف،ب،ج ماده ۴، قسمت اخیر ماده ۱۶ و ماده ۲۰ آیین نامه مالی شهرداری ها به شرح زیر افزایش می یابد :

۱ – در بند (الف) ماده (۴) : مبلغ دو میلیارد ریال به مبلغ چهار میلیارد  ریال .

۲ – در بند (ب) ماده (۴) : به ترتیب مبلغ دو میلیارد ریال به مبلغ چهار میلیارد ریال و مبلغ هشت میلیارد و پانصد میلیون ریال به مبلغ هفده میلیارد ریال .

تعیین حدنصابهای مقرر ماده۲

ماده (۱) آیین نامه مالی شهرداری ها و ماده (۱) آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۷ / ۱۰/ ۱۳۹۳
هیئت وزیران در جلسه ۱۷ / ۱۰ / ۱۳۹۳ به پیشنهادهای شماره ۶۱۲۰۲ مورخ ۲۵ / ۵ / ۱۳۹۳ وزارت کشور تصویب کرد.
 به استناد تبصره (۱) ماده واحده قانون تاسیس دهیاری های خود کفا در روستاهای کشور – مصوب ١٣٧٧ تصویب کرد.
الف – حد نصاب های مقرر در ماده (۲) آیین نامه مالی دهیاری ها پنجاه درصد شود.
درماده (۱) آیین نامه مالی شهرداری ها هشتاد درصد و ماده (۱) آیین نامه معاملات شهرداری تهران یک صد درصد شود.
نصاب معاملات موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳ – تعیین می شود .
ب – حد نصاب های مقرر در بندهای الف،ب،ج ماده ۴، قسمت اخیر ماده ۱۶ و ماده ۲۰ آیین نامه مالی شهرداری ها به شرح زیر افزایش می یابد :
۱ – در بند (الف) ماده (۴) : مبلغ دو میلیارد ریال به مبلغ چهار میلیارد  ریال .
۲ – در بند (ب) ماده (۴) : به ترتیب مبلغ دو میلیارد ریال به مبلغ چهار میلیارد ریال و مبلغ هشت میلیارد و پانصد میلیون ریال به مبلغ هفده میلیارد ریال .