تصویب نامه راجع به موافقت تأسیس سازمان شهرداری های کشور

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره 35960 – 19 / 5 / 1365

وزارت کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 8 / 5 / 1365 بنا به پیشنهاد شماره ۲۷۴۴۵ مورخ 30 / 11 / 1364 وزارت کشور موافقت نمودند : …

توضیحات

تصویبنامه موافقت تأسیس شهرداریها

تصویب نامه راجع به موافقت تأسیس سازمان شهرداری های کشور

در اجرای ماده ۶۲ « قانون شهرداری »  ها سازمان شهرداری های کشور برای انجام وظایفی که قانونا به عهده وزارت کشور می باشد.

سازمان مستقل و وابسته به وزارت کشور تأسیس گردد.

کلیه اعتبارات متعلق به شهرداری ها که قانونا وصول و بین شهرداری ها تقسیم و ایصال می گردد.

اختیار سازمان مذکور خواهد بود و تا طبق مقررات جاری اقدام نماید .

تصویبنامه موافقت تأسیس شهرداریها

سازمان شهرداری های کشور از محل اعتبارات فوق الذکر اداره خواهد شد.
اساس نامه این سازمان ظرف مدت یک ماه توسط وزارت کشور تهیه می شود.
پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به مرحله اجراء گذارده خواهد شد.
سازمان شهرداری های کشور از محل اعتبارات فوق الذکر اداره خواهد شد.
هیچ گونه بار مالی برای دولت نداشته باشد.
اساس نامه این سازمان ظرف مدت یک ماه توسط وزارت کشور تهیه می شود.
پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به مرحله اجراء گذارده خواهد شد.
سازمان شهرداری های کشور از محل اعتبارات فوق الذکر اداره خواهد شد.
هیچ گونه بار مالی برای دولت نداشته باشد.
اساس نامه این سازمان ظرف مدت یک ماه توسط وزارت کشور تهیه می شود.
پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به مرحله اجراء گذارده خواهد شد.
سازمان شهرداری های کشور از محل اعتبارات فوق الذکر اداره خواهد شد.
اساس نامه این سازمان ظرف مدت یک ماه توسط وزارت کشور تهیه می شود.
پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به مرحله اجراء گذارده خواهد شد.
سازمان شهرداری های کشور از محل اعتبارات فوق الذکر اداره خواهد شد.
اساس نامه این سازمان ظرف مدت یک ماه توسط وزارت کشور تهیه می شود.
پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به مرحله اجراء گذارده خواهد شد.