تصویب نامه راجع به ماده (۲۰) مکرر الحاقی به قانون آئین نامه مالی شهرداری ها

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره 17126 / 28809 هـ 3 / 4 / 1382

هیات وزیران در جلسه مورخ 1 / 4 / 1382 بنا به پیشنهاد شماره 34 / 3 / 1 / 1347 مورخ 20 / 3 / 1382 وزارت کشور و به استناد ماده (۲۰) مکرر الحاقی…

توضیحات

تصویبنامه ماده ۲۰ مکرر الحاقی به قانون آئین نامه مالی شهرداری ها

تصویب نامه راجع به ماده (۲۰) مکرر الحاقی به قانون آئین نامه مالی شهرداری ها

شماره ۱۷۱۲۶ / ۲۸۸۰۹ هـ ۳ / ۴ / ۱۳۸۲

هیات وزیران  به استناد ماده (۲۰) مکرر الحاقی به قانون آئین نامه مالی شهرداری ها – مصوب ۱۳۸۰ – تصویب نمود.

حد نصاب های مقرر در بندهای  ماده (۴) و قسمت اخیر ماده (۱۶) و ماده (۲۰) آئین نامه مذکور به شرح ذیل افزایش می یابد.

تصویبنامه ماده ۲۰ مکرر

هیات وزیران  به استناد ماده (۲۰) مکرر الحاقی به قانون آئین نامه مالی شهرداری ها – مصوب ۱۳۸۰ – تصویب نمود.
حد نصاب های مقرر در بندهای  ماده (۴) و قسمت اخیر ماده (۱۶) و ماده (۲۰) آئین نامه مذکور به شرح ذیل افزایش می یابد.
هیات وزیران  به استناد ماده (۲۰) مکرر الحاقی به قانون آئین نامه مالی شهرداری ها – مصوب ۱۳۸۰ – تصویب نمود.
حد نصاب های مقرر در بندهای ماده (۴) و قسمت اخیر ماده (۱۶) و ماده (۲۰) آئین نامه مذکور به شرح ذیل افزایش می یابد.
هیات وزیران  به استناد ماده (۲۰) مکرر الحاقی به قانون آئین نامه مالی شهرداری ها – مصوب ۱۳۸۰ – تصویب نمود.
حد نصاب های مقرر در بندهای ماده (۴) و قسمت اخیر ماده (۱۶) و ماده (۲۰) آئین نامه مذکور به شرح ذیل افزایش می یابد.
هیات وزیران  به استناد ماده (۲۰) مکرر الحاقی به قانون آئین نامه مالی شهرداری ها – مصوب ۱۳۸۰ – تصویب نمود.
حد نصاب های مقرر در بندهای  ماده (۴) و قسمت اخیر ماده (۱۶) و ماده (۲۰) آئین نامه مذکور به شرح ذیل افزایش می یابد.
هیات وزیران  به استناد ماده (۲۰) مکرر الحاقی به قانون آئین نامه مالی شهرداری ها – مصوب ۱۳۸۰ – تصویب نمود.

تصویبنامه ماده ۲۰ مکرر

حد نصاب های مقرر در بندهای ماده (۴) و قسمت اخیر ماده (۱۶) و ماده (۲۰) و آئین نامه مذکور به شرح ذیل افزایش می یابد.
ه