تصویب نامه راجع به اصلاح آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه مصوب ۳ / ۲ / ۱۳۷۴

۹۹۹,۰۰۰ ریال

هیأت وزیران ، در جلسه مورخ 15 / 12/ 1378  بنابه پیشنهاد شماره ۴۳۱ / 410 مورخ  7 / 3 / 1374  سازمان  اوقاف و امور خیریه و به استناد تبصره ۶ ماده واحده « قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه » – مصوب  25 / 11 / 1371  – و با توجه به فتاوی مقام معظم رهبری در پاسخ به استعلامات مورخ 2 / 10 / 1372 ، 7 / 10 /1372 و 14 / 10 / 1372 سازمان اوقاف و امور خیریه و هم چنین ،  مورخ 12 / 5 /1372  و 19 / 3 /1373 سازمان جنگل ها و مراتع کشور تصویب نمود :…

توضیحات

تصویبنامه راجع اصلاح آییننامه

تصویب نامه راجع به اصلاح آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه مصوب ۳ / ۲ / ۱۳۷۴٫

هیأت وزیران ، در جلسه مورخ ۱۵ / ۱۲/ ۱۳۷۸  بنابه پیشنهاد شماره ۴۳۱ / ۴۱۰ مورخ  ۷ / ۳ / ۱۳۷۴  سازمان  اوقاف و امور خیریه و به استناد
تبصره ۶ ماده واحده « قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه » – مصوب  ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۷۱  – و
تصویبنامه راجع اصلاح آییننامه
با توجه به فتاوی مقام معظم رهبری در پاسخ به استعلامات مورخ ۲ / ۱۰ / ۱۳۷۲ ، ۷ / ۱۰ /۱۳۷۲ و ۱۴ / ۱۰ / ۱۳۷۲ سازمان اوقاف و امور خیریه
و هم چنین ،  مورخ ۱۲ / ۵ /۱۳۷۲  و ۱۹ / ۳ /۱۳۷۳ سازمان جنگل ها و مراتع کشور تصویب نمود :
متن زیر به عنوان ماده ۱۰ به آئین نامه اجرائی « قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه» –
مصوب ۳ / ۲ / ۱۳۷۴  – اضافه می شود ،  و شماره ماده ۱۰ آن به ۱۱ و شماره های بعدی ای آخر به همین ترتیب تغییر می یابند.
ماده ۱۰ چنان چه ،  تمام یا بخشی از اراضی قابل واگذاری واقع در حریم روستاهای موقوفات عامه در اجرای ماده ۵۶ قانون
حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع – مصوب ۱۳۴۶ – به عنوان انفال ، منابع ملی اعلام شده باشد . می یابد حق بهره برداری آن
توسط سازمان جنگل ها و مراتع کشور به سازمان اوقاف و امور خیریه و متولیان واگذار شود.

تصویب نامه راجع به اصلاح آئین نامه

هیأت وزیران ، در جلسه مورخ ۱۵ / ۱۲/ ۱۳۷۸  بنابه پیشنهاد شماره ۴۳۱ / ۴۱۰ مورخ  ۷ / ۳ / ۱۳۷۴  سازمان  اوقاف و امور خیریه
و به استناد تبصره ۶ ماده واحده « قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه » – مصوب  ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۷۱  – و با توجه
به فتاوی مقام معظم رهبری در پاسخ به استعلامات مورخ ۲ / ۱۰ / ۱۳۷۲ ، ۷ / ۱۰ /۱۳۷۲ و ۱۴ / ۱۰ / ۱۳۷۲ سازمان اوقاف و امور خیریه و
هم چنین ،  مورخ ۱۲ / ۵ /۱۳۷۲  و ۱۹ / ۳ /۱۳۷۳ سازمان جنگل ها و مراتع کشور تصویب نمود :

متن زیر به عنوان ماده ۱۰ به آئین نامه اجرائی « قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب

و اراضی موقوفه» – مصوب ۳ / ۲ / ۱۳۷۴  – اضافه می شود ،  و شماره ماده