الف – بهای ساختمان ها : ۱ – طبقه ۱ – ساختمان های خشت و آجر یا چوب که دیوارهای آن ها با خشت خام و یا مخلوط با آجر ساخته شده است. سقف آن ها با تیر چوبی و یا ضربی خشتی یا آجری پوشیده شده باشد . متر مربع زیربنا در هر طبقه -/۷۰۰ ریال . تصویب نامه در مورد ضوابط تعیین بهای ساختمان ها و مستحدثات مصوب ۱۸ / ۵ / ۱۳۴۸

۹۹۹,۰۰۰ ریال

هیأت وزیران در جلسه مورخ 18 / 5 / 1348 بنا به پیشنهاد شماره ۱۸۰۲ / 1 مورخ 8 / 2 / 1348 وزارت کشور در اجرای قسمت اخیر ماده (۴) « قانون نوسازی و عمران شهری » مصوب 1347 ضوابط تعیین بهای ساختمان ها و مستحدثات را که وسیله وزارت کشور و وزارت آبادانی و مسکن پیشنهاد شده به شرح پیوست تصویب…

توضیحات

تصویبنامه ضوابط  بهای ساختمانها

تصویب نامه در مورد ضوابط تعیین بهای ساختمان ها و مستحدثات مصوب ۱۸ / ۵ / ۱۳۴۸

مبالغی به شرح زیر اضافه می شود :

۱ – برای دستگاه های حرارت مرکزی ( شوفاژ ) به ازاء هر متر مربع زیربنا در هر طبقه ۳۰۰ ریال .

۲ – برای انواع تهویه مطبوع ( به استثناء انواع کولرها ) به ازاء هر متر مربع زیر در هر طبقه ۶۰۰ ریال .

 ب – بهای مستحدثات :

۱ – استخرهایی که بیش از صد متر مربع مساحت دارند هر متر مربع ۶۰۰ ریال .

۲ – گلخانه از ۲۰ متر مربع به بالا هر متر مربع ۵۰۰ ریال .

۳ – چاه و برق با لوله و جدار و تأسیسات مربوطه کلاً هفتصد و پنجاه هزار ریال .

تصویبنامه ضوابط  بهای ساختمانها

مبالغی به شرح زیر اضافه می شود :

۱ – برای دستگاه های حرارت مرکزی ( شوفاژ ) به ازاء هر متر مربع زیربنا در هر طبقه ۳۰۰ ریال .

۲ – برای انواع تهویه مطبوع ( به استثناء انواع کولرها ) و به ازاء هر متر مربع زیر در هر طبقه ۶۰۰ ریال .

 ب – بهای مستحدثات :

استخرهایی که بیش از صد متر مربع مساحت دارند هر متر مربع ۶۰۰ ریال .

گلخانه از ۲۰ متر مربع به بالا هر متر مربع ۵۰۰ ریال .

چاه و برق با لوله و جدار و تأسیسات مربوطه کلاً هفتصد و پنجاه هزار ریال .

مبالغی به شرح زیر اضافه می شود :
 برای دستگاه های حرارت مرکزی ( شوفاژ ) به ازاء هر متر مربع زیربنا در هر طبقه ۳۰۰ ریال .
در  انواع تهویه مطبوع ( به استثناء انواع کولرها ) به ازاء هر متر مربع زیر در هر طبقه ۶۰۰ ریال .
آسانسور به ازاء هر متر مربع زیربنا در در هر طبقه ۳۰۰ ریال .
 استخرهایی که بیش از صد متر مربع مساحت دارند هر متر مربع ۶۰۰ ریال .
گلخانه از ۲۰ متر مربع به بالا هر متر مربع ۵۰۰ ریال .
 چاه و برق با لوله و جدار و تأسیسات مربوطه کلاً هفتصد و پنجاه هزار ریال .