تصویب نامه در مورد حد نصاب های مقرر در بندهای «الف»، «ب»، «ج» و تبصره ماده (۳۳) آیین نامه معاملات شهرداری تهران – مصوب ۱۳۸۰

۹۹۹,۰۰۰ ریال

هیأت وزیران در جلسه مورخ 26 / 12 / 1383 بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده واحده قانون اصلاح مواد (۱) و (۳۳) آیین نامه معاملات شهرداری تهران -مصوب ۱۳۸۰ – تصویب نمود: …

توضیحات

تصویبنامه حد نصابهای مقرر

تصویب نامه در مورد حد نصاب های مقرر در بندهای «الف»، «ب»، «ج»

و تبصره ماده (۳۳) آیین نامه معاملات شهرداری تهران – مصوب ۱۳۸۰

هیأت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده واحده قانون اصلاح مواد (۱) و (۳۳) آیین نامه معاملات شهرداری تهران تصویب نمود.

بندهای الف، ب، ج و تبصره ماده (۳۳) آیین نامه یاد شده به شرح زیر افزایش می یابد.

هیأت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده واحده قانون اصلاح مواد (۱) و (۳۳) آیین نامه معاملات شهرداری تهران تصویب نمود.

بندهای الف، ب، ج و تبصره ماده (۳۳) آیین نامه یاد شده به شرح زیر افزایش می یابد.

تصویبنامه حد نصابهای مقرر

هیأت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده واحده قانون اصلاح مواد (۱) و (۳۳) آیین نامه معاملات شهرداری تهران تصویب نمود.
 بندهای الف، ب، ج و تبصره ماده (۳۳) آیین نامه یاد شده و به شرح زیر افزایش می یابد.
هیأت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده واحده قانون اصلاح مواد (۱) و (۳۳) آیین نامه معاملات شهرداری تهران تصویب نمود.
بندهای الف، ب، ج و تبصره ماده (۳۳) آیین نامه یاد شده و به شرح زیر افزایش می یابد.
هیأت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده واحده قانون اصلاح مواد (۱) و (۳۳) آیین نامه معاملات شهرداری تهران تصویب نمود.
بندهای الف، ب، ج و تبصره ماده (۳۳) آیین نامه یاد شده و به شرح زیر افزایش می یابد.
هیأت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده واحده قانون اصلاح مواد (۱) و (۳۳) آیین نامه معاملات شهرداری تهران تصویب نمود.
هیأت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده واحده قانون اصلاح مواد (۱) و (۳۳) آیین نامه معاملات شهرداری تهران تصویب نمود.