تصویب نامه در خصوص تعیین نرخ خدمات معاینه فنی مکانیزه خودروها

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره ۱۶۸۴۰۴ / ت  ۴۴۸۴۲ ک

وزارت کشور – وزارت راه و ترابری

وزیران عضو کارگروه تعیین نرخ هزینه های معاینه فنی خودرو بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور و راه و ترابری و به استناد اصل …

توضیحات

تصویبنامه تعیین نرخ معاینه فنی

تصویب نامه در خصوص تعیین نرخ خدمات معاینه فنی مکانیزه خودروها

وزارت کشور – وزارت راه و ترابری

وزیران عضو کارگروه تعیین نرخ هزینه های معاینه فنی خودرو تصویب نمودند.

بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور و راه و ترابری و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی ایران و با رعایت تصویب نمودند :

تصویبنامه تعیین نرخ معاینه فنی

۱ – نرخ خدمات معاینه فنی مکانیزه خودروها در مراجعه اول به شرح جدول زیر تعیین می شود:

ردیف : ۱    گروه شهر : گروه (الف) کلان شهرها

هزینه معاینه خودروهای سبک : ۹۰۰۰۰ ریال

هزینه معاینه خودروهای سنگین : ۱۸۰۰۰۰ ریال

ردیف : ۲ گروه شهر : گروه (ب) مراکز استان ها و شهرهای با جمعیت بالای سیصد هزار نفر

هزینه معاینه خودروهای سبک : ۸۰۰۰۰ ریال

هزینه معاینه خودروهای سنگین : ۱۸۰۰۰۰ ریال

ردیف : ۳    گروه شهر : گروه (ج) شهرهای با جمعیت کمتر از سیصد هزار نفر

وزارت کشور – وزارت راه و ترابری

وزیران عضو کارگروه تعیین نرخ هزینه های معاینه فنی خودرو تصویب نمودند.

بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور و راه و ترابری و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی ایران و با رعایت تصویب نمودند :

– نرخ خدمات معاینه فنی مکانیزه خودروها در مراجعه اول به شرح جدول زیر تعیین می شود:
ردیف : ۱    گروه شهر : گروه (الف) کلان شهرها
                هزینه معاینه خودروهای سبک : ۹۰۰۰۰ ریال
                هزینه معاینه خودروهای سنگین : ۱۸۰۰۰۰ ریال
ردیف : ۲ گروه شهر : گروه (ب) مراکز استان ها و شهرهای با جمعیت بالای سیصد هزار نفر
                هزینه معاینه خودروهای سبک : ۸۰۰۰۰ ریال
                هزینه معاینه خودروهای سنگین : ۱۸۰۰۰۰ ریال
ردیف : ۳    گروه شهر : گروه (ج) شهرهای با جمعیت کمتر از سیصد هزار نفر
وزارت کشور – وزارت راه و ترابری
وزیران عضو کارگروه تعیین نرخ هزینه های معاینه فنی خودرو تصویب نمودند.
بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور و راه و ترابری و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی ایران و با رعایت تصویب نمودند :

– نرخ خدمات معاینه فنی مکانیزه خودروها در مراجعه اول به شرح جدول زیر تعیین می شود: