تصویب نامه در خصوص تعیین سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان متولی و مسئول پی گیری امور مربوط به سامان دهی ساخت و ساز ، احیاء ، تعمیر و تجهیز مساجد

۹۹۹,۰۰۰ ریال

31 / 2 / 1388      شماره 44721 / ت 41999 هـ

سازمان اوقاف و امور خیریه

هیئت وزیران در جلسه مورخ 20 / 2 / 1388 بنا به پیشنهاد شماره ۶۳۵۶۳- ۱۱/س مورخ 4 / 10 / 1387 سازمان اوقاف و امور خیریه و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :…

توضیحات

تصویبنامه تعیین سازمان اوقاف

تصویب نامه در خصوص تعیین سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان متولی و مسئول پی گیری امور مربوط به سامان دهی ساخت و ساز ، احیاء ، تعمیر و تجهیز مساجد

سازمان اوقاف و امور خیریه هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۰ / ۲ / ۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد

شماره ۶۳۵۶۳- ۱۱/س مورخ ۴ / ۱۰ / ۱۳۸۷ سازمان اوقاف و امور خیریه و به استناد اصل یک صد

و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود : سازمان اوقاف و امور خیریه هیئت وزیران

در جلسه مورخ ۲۰ / ۲ / ۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد شماره ۶۳۵۶۳- ۱۱/س مورخ ۴ / ۱۰ / ۱۳۸۷ سازمان

اوقاف و امور خیریه و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :

تصویبنامه تعیین سازمان اوقاف

سازمان اوقاف و امور خیریه هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۰ / ۲ / ۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد
شماره ۶۳۵۶۳- ۱۱/س مورخ ۴ / ۱۰ / ۱۳۸۷ سازمان اوقاف و امور خیریه و به استناد اصل یک صد
و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود : سازمان اوقاف و امور خیریه هیئت وزیران
در جلسه مورخ ۲۰ / ۲ / ۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد شماره ۶۳۵۶۳- ۱۱/س مورخ ۴ / ۱۰ / ۱۳۸۷ سازمان
اوقاف و امور خیریه و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :
سازمان اوقاف و امور خیریه هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۰ / ۲ / ۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد
شماره ۶۳۵۶۳- ۱۱/س مورخ ۴ / ۱۰ / ۱۳۸۷ سازمان اوقاف و امور خیریه و به استناد اصل یک صد
و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود : سازمان اوقاف و امور خیریه هیئت وزیران
تصویبنامه تعیین سازمان اوقاف
در جلسه مورخ ۲۰ / ۲ / ۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد شماره ۶۳۵۶۳- ۱۱/س مورخ ۴ / ۱۰ / ۱۳۸۷ سازمان
اوقاف و امور خیریه و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :
سازمان اوقاف و امور خیریه هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۰ / ۲ / ۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد

شماره ۶۳۵۶۳- ۱۱/س مورخ ۴ / ۱۰ / ۱۳۸۷ سازمان اوقاف و امور خیریه