تصویب نامه در خصوص بسته اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

۹۹۹,۰۰۰ ریال

حوزه اوقاف و امور خیریه :

١. تثبیت مالکیت موقوفات از طریق ثبت و سنددار کردن موقوفات کشور

۲. نبود برنامه ریزی برای احیاء توسعه ، عمران و بهره برداری بهینه از سرمایه و دارائی موقوفات

3 . نبود اشراف اطلاعاتی بر موقوفات و رقبات و بقاع متبرکه…

توضیحات

تصویبنامه بسته اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تصویب نامه در خصوص بسته اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

حوزه اوقاف و امور خیریه :

١. تثبیت مالکیت موقوفات از طریق ثبت و سنددار کردن موقوفات کشور

۲. نبود برنامه ریزی برای احیاء توسعه ، عمران و بهره برداری بهینه از سرمایه و دارائی موقوفات

۳ . نبود اشراف اطلاعاتی بر موقوفات و رقبات و بقاع متبرکه کشور ، به منظور تبدیل بقاع به

قطب فرهنگی ، حفظ و تثبیت مالکیت ، حسابرسی ، کنترل درآمد و هزینه و بهره برداری از سرمایه

و دارایی موقوفات و رقبات

تصویبنامه بسته اجرایی وزارت

حوزه اوقاف و امور خیریه :

۱ – شناسائی ، تثبیت مالکیت و حفظ و نگهداری اسناد وقفی

تصویب نامه در خصوص بسته اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

حوزه اوقاف و امور خیریه :

١. تثبیت مالکیت موقوفات از طریق ثبت و سنددار کردن موقوفات کشور

۲. نبود برنامه ریزی برای احیاء توسعه ، عمران و بهره برداری بهینه از سرمایه و دارائی موقوفات

۳ . نبود اشراف اطلاعاتی بر موقوفات و رقبات و بقاع متبرکه کشور ، به

منظور تبدیل بقاع به قطب فرهنگی ، حفظ و تثبیت مالکیت ، حسابرسی ، کنترل درآمد و هزینه و بهره
برداری از سرمایه و دارایی موقوفات و رقبات
تصویبنامه بسته اجرایی وزارت
حوزه اوقاف و امور خیریه : ۱ – شناسائی ، تثبیت مالکیت و حفظ و نگهداری اسناد وقفی
تصویب نامه در خصوص بسته اجرایی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
حوزه اوقاف و امور خیریه :
١. تثبیت مالکیت موقوفات از طریق ثبت و سنددار کردن موقوفات کشور
۲. نبود برنامه ریزی برای احیاء توسعه ، عمران و بهره برداری بهینه از سرمایه و دارائی موقوفات
۳ . نبود اشراف اطلاعاتی بر موقوفات و رقبات و بقاع متبرکه کشور ، به منظور تبدیل بقاع به قطب فرهنگی ،
حفظ و تثبیت مالکیت ، حسابرسی ، کنترل درآمد و هزینه و