تصویبنامه انتقالمالکیت صددرصد سهام تصویب نامه در خصوص انتقال مالکیت صد درصد سهام شرکت مادر تخصصی سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به موقوفات و بقاع متبرکه و صندوق عمران موقوفات

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره ۷۳۴۰۱ / ت ۵۴۰۳۹۸ مورخ 12 / 5 / 1387

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 30 / 4 / 1387 بنا به پیشنهاد شماره ۱۲۴۶۰ / 1 مورخ 29 / 4/ 1387 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (۷) قانون برنامه…

توضیحات

تصویبنامه انتقالمالکیت صددرصد سهام

تصویبنامه در خصوص انتقال مالکیت صد درصد سهام شرکت مادر تخصصی سازمان

چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به موقوفات و بقاع متبرکه و صندوق عمران موقوفات

فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۳ – تصویب نمود:

۱ – مالکیت صد درصد سهام شرکت مادر تخصصی سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

به موقوفات و بقاع متبرکه و صندوق عمران موقوفات تحت نظارت و سرپرستی سازمان اوقاف و امور

خیریه انتقال می یابد .

تصویبنامه انتقالمالکیت صددرصد سهام

۲ – بهای فروش دارایی های ثابت از قبیل زمین ، ساختمان ها ، تأسیسات و ماشین آلات بر مبنای

ارزیابی کارشناسی رسمی دادگستری و سایر دارایی ها بر مبنای بهای دفتری در تاریخ واگذاری محاسبه می شود .

چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به موقوفات و بقاع متبرکه و صندوق عمران موقوفات

فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۳ – تصویب نمود:

۱ – مالکیت صد درصد سهام شرکت مادر تخصصی سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

به موقوفات و بقاع متبرکه و صندوق عمران موقوفات تحت نظارت و سرپرستی سازمان اوقاف و امور
خیریه انتقال می یابد .
۲ – بهای فروش دارایی های ثابت از قبیل زمین ، ساختمان ها ، تأسیسات و ماشین آلات بر مبنای
ارزیابی کارشناسی رسمی دادگستری و سایر دارایی ها بر مبنای بهای دفتری در تاریخ واگذاری محاسبه می شود .
چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به موقوفات و بقاع متبرکه و صندوق عمران موقوفات
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۳ – تصویب نمود:
۱ – مالکیت صد درصد سهام شرکت مادر تخصصی سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
به موقوفات و بقاع متبرکه و صندوق عمران موقوفات تحت نظارت و سرپرستی سازمان اوقاف و امور
خیریه انتقال می یابد .
۲ – بهای فروش دارایی های ثابت از قبیل زمین ، ساختمان ها ، تأسیسات و
بهای فروش دارایی های ثابت از قبیل زمین ،