تصویبنامه درخصوص اصلاح تبصره های ( ۱ ) و ( ۳ ) ماده ( ۱۴ ) آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره ۱۰۹۴۹۵ / ت ۵۱۵۱۹ هـ                21 / 8 / 1394

تصویب نامه در خصوص اصلاح تبصره های (۱) و (۳) ماده (۱۴)

آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی …

توضیحات

تصویبنامه درخصوص اصلاح تبصره

تصویبنامه درخصوص اصلاح تبصره های ( ۱ ) و ( ۳ ) ماده ( ۱۴ ) آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و

اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه

تصویب نامه در خصوص اصلاح تبصره های (۱) و (۳) ماده (۱۴)

آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هیأت وزیران در جلسه ۱۷ / ۸/ ۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۵۰۶۳۶ / ۱ مورخ ۲۹ / ۱۰ / ۱۳۹۳
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (۱۷) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه – مصوب ۱۳۶۳ – تصویب کرد:
تصویبنامه درخصوص اصلاح تبصره
تبصره های (۱) و (۳) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور
خیریه موضوع تصویب نامه شماره ۹۵۲۷۰ مورخ ۲۲ / ۲ / ۱۳۶۵ و اصلاحات بعدی
تصویب نامه در خصوص اصلاح تبصره های (۱) و (۳) ماده (۱۴)
آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
هیأت وزیران در جلسه ۱۷ / ۸/ ۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۵۰۶۳۶ / ۱ مورخ ۲۹ / ۱۰ / ۱۳۹۳ وزارت
فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (۱۷) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه

– مصوب ۱۳۶۳ – تصویب کرد:

تبصره های (۱) و (۳) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف

و امور خیریه موضوع تصویب نامه شماره ۹۵۲۷۰ مورخ ۲۲ / ۲ / ۱۳۶۵ و اصلاحات بعدی

تصویبنامه در خصوص اصلاح تبصره های (۱) و (۳) ماده (۱۴)

آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هیأت وزیران در جلسه ۱۷ / ۸/ ۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۵۰۶۳۶ / ۱ مورخ ۲۹ / ۱۰ / ۱۳۹۳ وزارت فرهنگ

و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (۱۷) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه – مصوب

۱۳۶۳ – تصویب کرد:

تبصره های (۱) و (۳) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات

سازمان اوقاف و امور خیریه موضوع تصویب نامه شماره ۹۵۲۷۰ مورخ ۲۲ / ۲ / ۱۳۶۵ و اصلاحات بعدی

سازمان اوقاف و امور خیریه موضوع تصویبنامه