تصویب نامه در خصوص اختصاص مبلغ پانصد میلیارد ریال بابت رد دیون دولت به سازمان اوقاف و امور خیریه

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره ۶۳۱۳۳ / ت ۵۰۸۹۷ هـ                    5 / 6 / 1393

تصویب نامه درخصوص اختصاص مبلغ پانصد میلیارد ریال بابت رد دیون دولت به سازمان اوقاف و امور خیریه :

وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیأت وزیران در جلسه 2 / 6 / 1393  به پیشنهاد وزارت…

توضیحات

تصویبنامه اختصاص مبلغ پانصد میلیارد ریال بابت رد دیون دولت به سازمان اوقاف و امور خیریه

تصویب نامه درخصوص اختصاص مبلغ پانصد میلیارد ریال بابت رد دیون دولت به سازمان اوقاف و امور خیریه :

وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

 هیأت وزیران در جلسه ۲ / ۶ / ۱۳۹۳  به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأیید
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (ج) تبصره (۳) ماده واحده
قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تصویب کرد تصویبنامه اختصاص مبلغ پانصد
۱ – به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود ،  با رعایت قوانین و مقررات مربوط از
محل منابع حاصل از واگذاری سهام ، سهم الشرکه ، حق بهره برداری و بهره مالکانه موضوع بند
تصویب نامه درخصوص اختصاص مبلغ پانصد میلیارد ریال بابت رد دیون دولت به سازمان اوقاف و امور خیریه :
وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیأت وزیران در جلسه ۲ / ۶ / ۱۳۹۳  به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأیید معاونت

برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (ج) تبصره (۳) ماده واحده قانون

بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تصویب کرد تصویبنامه اختصاص مبلغ پانصد

۱ – به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود ،  با رعایت قوانین و مقررات مربوط از

محل منابع حاصل از واگذاری سهام ، سهم الشرکه ، حق بهره برداری و بهره مالکانه موضوع بند

وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیأت وزیران در جلسه ۲ / ۶ / ۱۳۹۳  به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأیید معاونت برنامه ریزی

و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (ج) تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳

کل کشور