تأیید طرح استفساریه تبصره ذیل ماده (۹) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳

۹۹۹,۰۰۰ ریال

تاریخ : 26 / 6 / 1379           شماره : 837 / 21 / 79

تأیید طرح استفساریه تبصره ذیل ماده (۹) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ ( مصوبات مجلس شورای اسلامی دوره ششم )

 

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره ۱۶۰ ق مورخ 20 / 6 / 1379 ؛

توضیحات

تأیید طرح استفساریه تبصره

تأیید طرح استفساریه تبصره ذیل ماده (۹) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و

اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ تأیید طرح استفساریه تبصره ذیل ماده (۹) قانون تشکیلات و اختیارات

سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳

( مصوبات مجلس شورای اسلامی دوره ششم )

  ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره ۱۶۰ ق مورخ ۲۰ / ۶ / ۱۳۷۹ ؛

طرح استفساریه تبصره ذیل ماده (۹) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه،

مصوب ۱۳۶۳ که در جلسه مورخ سیزدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و نه به طرح استفساریه

تبصره ذیل ماده (۹) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، مصوب ۱۳۶۳ که

در جلسه مورخ سیزدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و نه به طرح استفساریه تبصره ذیل ماده

(۹) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، مصوب ۱۳۶۳ که در جلسه مورخ

سیزدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و نه به طرح استفساریه تبصره ذیل ماده (۹) قانون تشکیلات

و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، مصوب ۱۳۶۳ که در جلسه مورخ سیزدهم شهریور ماه
یک هزار و سیصد و هفتاد و نه به طرح استفساریه تبصره ذیل ماده (۹) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان
حج و اوقاف و امور خیریه، مصوب ۱۳۶۳ که در جلسه مورخ سیزدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و
هفتاد و نه به طرح استفساریه تبصره ذیل ماده (۹) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور
خیریه، مصوب ۱۳۶۳ که در جلسه مورخ سیزدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و نه به طرح
استفساریه تبصره ذیل ماده (۹) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه،
مصوب ۱۳۶۳ که در جلسه مورخ سیزدهم شهریور ماه یک