بخش نامه شماره ۸۸۱ / ۴۲۰ مورخ ۵ / ۲ / ۱۳۶۸ سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره :  881 / 420               تاریخ : 5 / 2 / 1368

اداره حج و اوقاف و امور خیریه شهرستان قزوین

چون در بعضی از اسناد اجاره اراضی موقوفه که در گذشته و قبل از تصویب قانون تشکیلات و اختیارات سازمان در واحدهای اوقافی تنظیم شده…

توضیحات

بخش نامه شماره ۸۸۱

بخش نامه شماره ۸۸۱ / ۴۲۰ مورخ ۵ / ۲ / ۱۳۶۸  سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

اداره حج و اوقاف و امور خیریه شهرستان قزوین

بخش نامه شماره ۸۸۱

چون در بعضی از اسناد اجاره اراضی موقوفه که در گذشته و قبل از تصویب قانون تشکیلات و اختیارات سازمان

در واحدهای اوقافی تنظیم شده به نحوه استفاده از مورد اجاره اشاره ای نشده و این امر در مورد میزان پذیره و

سرقفلی مستأجرینی که در اراضی مورد اجاره خود رقبات تجاری احداث کرده اند و موجب ابهاماتی شده است .

لذا ،  با توجه به پیشنهاد کمیسیون امور اوقافی و هیأت های امنا سمینار اخیر مدیران در شیراز و مستنداً به
ماده ۹ آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مقرر می دارد ، من بعد از این گونه مستأجرین که در
مورد اجاره خود واحد تجاری احداث کرده اند به هنگام انتقال یا تجدید اجاره ده درصد سرقفلی واحد تجاری بر
مبنای قیمت زمان واگذاری به غیر طبق نظر کارشناس محاسبه و وصول می گردد .
اداره حج و اوقاف و امور خیریه شهرستان قزوین
چون در بعضی از اسناد اجاره اراضی موقوفه که در گذشته و قبل از تصویب قانون تشکیلات و اختیارات سازمان
در واحدهای اوقافی تنظیم شده به نحوه استفاده از مورد اجاره اشاره ای نشده و این امر در مورد میزان پذیره و
سرقفلی مستأجرینی که در اراضی مورد اجاره خود رقبات تجاری احداث کرده اند و موجب ابهاماتی شده است .
لذا ،  با توجه به پیشنهاد کمیسیون امور اوقافی و هیأت های امنا سمینار اخیر مدیران در شیراز و مستنداً به
ماده ۹ آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مقرر می دارد ، من بعد از این گونه مستأجرین که در
مورد اجاره خود واحد تجاری احداث کرده اند به هنگام انتقال یا تجدید اجاره ده درصد سرقفلی واحد تجاری بر
مبنای قیمت زمان