بخش نامه شماره ۸۵۳۳ / ۲۲۵ / ۱۴ / ۲۱۰ مورخ ۱۰ / ۱۰ / ۱۳۸۰ سازمان اوقاف و امور خیریه

۹۹۹,۰۰۰ ریال

به منظور تسهیل در انجام امور اداری و جهت رفاه حال مستأجرين رقبات موقوفات کشور لازم است از تاریخ وصول این بخش نامه در مورد مدت اسناد اجاره اراضی موقوفات متصرفی و غیر متصرفی با کاربری مسکونی ، اداری ، آموزشی ، درمانی ، بهداشتی و خدماتی ( با اعطای حق تملک اعیان ) و رقبات با کاربری زراعی ، باغات…

توضیحات

بخش نامه شماره ۸۵۳۳

بخش نامه شماره ۸۵۳۳ / ۲۲۵ / ۱۴ / ۲۱۰  مورخ ۱۰ / ۱۰ / ۱۳۸۰ سازمان اوقاف و امور خیریه

به منظور تسهیل در انجام امور اداری و جهت رفاه حال مستأجرین رقبات موقوفات کشور لازم است از تاریخ

وصول این بخش نامه در مورد مدت اسناد اجاره اراضی موقوفات متصرفی و غیر متصرفی با کاربری مسکونی ،

اداری ، آموزشی ، درمانی ، بهداشتی و خدماتی ( با اعطای حق تملک اعیان ) و رقبات با کاربری زراعی ، باغات

و هم چنین واحدهای تجاری ، انباری ( دارای حق سرقفلی ) و صنعتی از قبیل مرغداری ها، دامداری ها و

کارخانجات و غیره اعم از واگذاری اولیه و یا تجدید اجاره که مدت آن ها منقضی شده باشند به شرح زیر اقدام فرمایید.

بخش نامه شماره ۸۵۳۳

۱ – مدت اجاره در اسناد اجاره به ۱۰ سال افزایش یابد ؛

۲ – قیمت پایه اجاره بهای سال اول رقبه توسط کارشناس رسمی و یا خبره محلی با رعایت کلیه جوانب امر

و صرفه و صلاح وقف تعیین گردد ؛

۳ – هر سال ١٠٪ به اجاره بهای سال نسبت به سال قبل از آن افزوده و یک جا در سند اجاره با تعیین موعد

پرداخت آن ذکر شود ؛

به منظور تسهیل در انجام امور اداری و جهت رفاه حال مستأجرین رقبات موقوفات کشور لازم است از تاریخ

وصول این بخش نامه در مورد مدت اسناد اجاره اراضی موقوفات متصرفی و غیر متصرفی با کاربری مسکونی ،

اداری ، آموزشی ، درمانی ، بهداشتی و خدماتی ( با اعطای حق تملک اعیان ) و رقبات با کاربری زراعی ، باغات

بخش نامه شماره ۸۵۳۳

و هم چنین واحدهای تجاری ، انباری ( دارای حق سرقفلی ) و صنعتی از قبیل مرغداری ها، دامداری ها و

کارخانجات و غیره اعم از واگذاری اولیه و یا تجدید اجاره که مدت آن ها منقضی شده باشند به شرح زیر اقدام فرمایید.

۱ – مدت اجاره در اسناد اجاره به ۱۰ سال افزایش یابد