بخش نامه شماره ۳۳ / ۲ / ۲۱۶۹۸ مورخ ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۷۲ معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره : 33 / 2 / 21698   تاریخ 11 / 10 / 1372

استانداری مرکزی – معاونت محترم امور عمرانی

سلام علیکم ؛

به طوری که آگاهی دارند در اجرای تبصره ۶۶ قانون …

توضیحات

بخش نامه شماره ۳۳

بخش نامه شماره ۳۳ / ۲ / ۲۱۶۹۸ مورخ ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۷۲ معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور

استانداری مرکزی – معاونت محترم امور عمرانی

سلام علیکم ؛

بخش نامه شماره ۳۳

به طوری که آگاهی دارند در اجرای تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ معادن شن و ماسه معمولی و خاک

رس معمولی توسط دفاتر فنی استانداری ها ضمن سیر مراحل قانونی پس از تصویب هیأت رسیدگی استانداردها

به بهره برداران واجد شرایط اعم از سازمان های دولتی تعاونی و بخش خصوصی واگذار می گردد و به موجب

قانون بهره مالکانه ، معادنی که در املاک خصوصی و یا موقوفه قرار دارد توسط مالکین خصوصی و متولیان

موقوفه و یا سازمان های اوقاف وصول گشته و حقوق مربوط به دولت که همان قیمت پایه می باشد توسط

بهره برداران به حساب های خزانه واریز می گردد.

به طوری که آگاهی دارند در اجرای تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ معادن شن و ماسه معمولی و خاک
رس معمولی توسط دفاتر فنی استانداری ها ضمن سیر مراحل قانونی پس از تصویب هیأت رسیدگی استانداردها
به بهره برداران واجد شرایط اعم از سازمان های دولتی تعاونی و بخش خصوصی واگذار می گردد و به موجب
قانون بهره مالکانه ، معادنی که در املاک خصوصی و یا موقوفه قرار دارد توسط مالکین خصوصی و متولیان
موقوفه و یا سازمان های اوقاف وصول گشته و حقوق مربوط به دولت که همان قیمت پایه می باشد توسط
بهره برداران به حساب های خزانه واریز می گردد.
به طوری که آگاهی دارند در اجرای تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ معادن شن و ماسه معمولی و خاک
رس معمولی توسط دفاتر فنی استانداری ها ضمن سیر مراحل قانونی پس از تصویب هیأت رسیدگی استانداردها
به بهره برداران واجد شرایط اعم از سازمان های دولتی تعاونی و بخش خصوصی واگذار می گردد و به موجب
قانون بهره مالکانه ، معادنی که در املاک