بخش نامه شماره ۱۰۰ / ۵۳۱۱۸ / ۹۰۰۰ – ۱۹ / ۱۱ / ۱۳۹۰ به رؤسای کل دادگستری استان ها

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره 100 / 53118 / 9000           مورخ 19 / 11 / 1390

مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور

تصویر بخش نامه شماره 100 / 53118 / 9000 – 19 / 11 / 1390 ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد .

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه – محسن محدث

 

توضیحات

بخش نامه شماره ۱۰۰ / ۵۳۱۱۸ / ۹۰۰۰ – ۱۹ / ۱۱ / ۱۳۹۰ به رؤسای کل دادگستری استان ها

مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور

تصویر بخش نامه شماره ۱۰۰ / ۵۳۱۱۸ / ۹۰۰۰ – ۱۹ / ۱۱ / ۱۳۹۰ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج

در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد .

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه – محسن محدث

شماره ۹۰/۱۲۵۹۹/دش

۱۳۹۰/۱۰/۲۵

مصوب جلسات سیزدهم و چهاردهم مورخ ۱۳۹۰/۷/۹ و  ۱۷ / ۱۰ / ۱۳۹۰ شورای توسعه فرهنگ
قرآنی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور سازمان اوقاف و امور خیریه
ماده واحده در اجرای بند ۵ ماده ۴ منشور توسعه فرهنگ قرآنی و با عنایت به ضرورت تعیین مرجع تأیید
حفظ کل قرآن کریم به منظور اجرای صحیح بند ۱۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، حافظان کل
قرآن متقاضی تحصیل رایگان در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی دولتی و
بخش نامه شماره ۱۰۰ / ۵۳۱۱۸ / ۹۰۰۰ ۱۹ / ۱۱ / ۱۳۹۰ به رؤسای محترم کل دادگستری استان ها :
به موجب بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق موادی به قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه
مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور
تصویر بخش نامه شماره ۱۰۰ / ۵۳۱۱۸ / ۹۰۰۰ – ۱۹ / ۱۱ / ۱۳۹۰ ریاست محترم قوه قضائیه جهت
درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد .
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه – محسن محدث
شماره ۹۰/۱۲۵۹۹/دش
۱۳۹۰/۱۰/۲۵
مصوب جلسات سیزدهم و چهاردهم مورخ ۱۳۹۰/۷/۹ و  ۱۷ / ۱۰ / ۱۳۹۰ شورای توسعه فرهنگ قرآنی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور سازمان اوقاف و امور خیریه

ماده واحده در اجرای بند ۵ ماده ۴ منشور توسعه فرهنگ قرآنی و با عنایت به ضرورت تعیین مرجع تأیید

حفظ کل قرآن کریم به منظور اجرای صحیح بند ۱۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، حافظان کل قرآن

متقاضی تحصیل رایگان در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی دولتی و

بخش نامه شماره ۱۰۰ / ۵۳۱۱۸ / ۹۰۰۰ ۱۹ / ۱۱ / ۱۳۹۰ به رؤسای محترم کل دادگستری استان ها :

به موجب بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق موادی به قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه

ماده واحده در اجرای بند ۵ ماده ۴ منشور