بخش نامه شماره ۷۷۷۷ مورخ ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۶۷ سرپرست سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره :  ۷۷۷۷            تاریخ : 30 / 11 / 1376

اداره حج و اوقاف و امور خیریه استان ……………

چون برای تنظیم اسناد اجاره رقبات موقوفات در واحدهای اوقافی از فرم های مختلف و ناهماهنگ استفاده می شود ، و بعضاً شرایطی در اسناد اجاره ، اضافه و یا حذف می شود ، که احتمال بروز مشکلاتی را در آینده در بر دارد ، لذا ،  فرم های اسناد…

توضیحات

بخش نامه شماره ۷۷۷۷

بخش نامه شماره ۷۷۷۷ مورخ ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۶۷  سرپرست سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

اداره حج و اوقاف و امور خیریه استان ……………

چون برای تنظیم اسناد اجاره رقبات موقوفات در واحدهای اوقافی از فرم های مختلف و ناهماهنگ استفاده می شود ،

و بعضاً شرایطی در اسناد اجاره ، اضافه و یا حذف می شود ، که احتمال بروز مشکلاتی را در آینده در بر دارد ،

لذا ،  فرم های اسناد اجاره در ۱۰ نمونه به شرح ذیل ارسال می گردد . خواهشمند است از این به بعد برای

تنظیم اسناد اجاره صرفاً از این نمونه ها استفاده شده و از به کارگیری نمونه های دیگر خودداری شود.

بخش نامه شماره ۷۷۷۷

الف- فرم های شماره ۱ و ۲ مربوط به عرصه و اعیانی تجاری موقوفات متصرفی و غیر متصرفی؛ از این
فرم برای واگذاری رقبات تجاری از قبیل مغازه ، انباری و آپارتمان های تجاری استفاده می شود ، و و حتماً
می بایستی نوع شغل در سند اجاره قید شود . به عنوان مثال باید نوشته شود « به منظور اشتغال به حرفه
زرگری اجاره داده شده است » .
اداره حج و اوقاف و امور خیریه استان ……………
چون برای تنظیم اسناد اجاره رقبات موقوفات در واحدهای اوقافی از فرم های مختلف و ناهماهنگ استفاده می شود ،
و بعضاً شرایطی در اسناد اجاره ، اضافه و یا حذف می شود ، که احتمال بروز مشکلاتی را در آینده در بر دارد ،
لذا ،  فرم های اسناد اجاره در ۱۰ نمونه به شرح ذیل ارسال می گردد . خواهشمند است از این به بعد برای
تنظیم اسناد اجاره صرفاً از این نمونه ها استفاده شده و از به کارگیری نمونه های دیگر خودداری شود.
الف- فرم های شماره ۱ و ۲ مربوط به عرصه و اعیانی تجاری موقوفات متصرفی و غیر متصرفی؛ از این
فرم برای واگذاری رقبات تجاری