بخش نامه شماره ۲۰۶۰ مورخ ۷ / ۳ / ۱۳۷۳ سازمان اوقاف و امور خیریه

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره : ۲۰۶۰ / 420         تاریخ : 7 / 3 / 1373

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران

چون در مورد احداث طبقات اضافی روی اراضی واگذار شده و نحوه وصول پذیره و احتساب تراکم موجود برای برخی از واحدهای اوقافی سؤالاتی پیش آمده لذا بدین وسیله…

توضیحات

بخشنامه شماره ۲۰۶۰ مورخ

بخش نامه شماره ۲۰۶۰ مورخ ۷ / ۳ / ۱۳۷۳  سازمان اوقاف و امور خیریه

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران

بخشنامه شماره ۲۰۶۰ مورخ

چون در مورد احداث طبقات اضافی روی اراضی واگذار شده و نحوه وصول پذیره و

احتساب تراکم موجود برای برخی از واحدهای اوقافی سؤالاتی پیش آمده لذا بدین وسیله اعلام می گردد.

۱- به منظور اتخاذ روش واحد من بعد هنگام واگذاری زمین جهت احداث واحد مسکونی کارشناس

مربوطه می بایست با توجه به موقعیت و امکانات زمین از نظر احداث واحدها و تراکم موجود قیمت آن

را تعیین و بر این اساس پذیره بر مبنای ۳۰٪ محاسبه و دریافت گردد.

۲- به هنگامی که مستأجر با خرید مساحت زیر بنای مازاد بر تراکم از شهرداری مجوز احداث بنا در
آن را اخذ می نماید ،  ارزش زمین پس از اخذ مجور یاد شده تعیین و %۳۰ مابه التفاوت آن نسبت
به زمان ایجار محاسبه و اخذ خواهد شد. بدیهی است هنگام انتقال چنین واحدی پذیره انتقال نیز دریافت خواهد شد.
اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران
چون در مورد احداث طبقات اضافی روی اراضی واگذار شده و نحوه وصول پذیره و
احتساب تراکم موجود برای برخی از واحدهای اوقافی سؤالاتی پیش آمده لذا بدین وسیله اعلام می گردد.
۱- به منظور اتخاذ روش واحد من بعد هنگام واگذاری زمین جهت احداث واحد مسکونی کارشناس
مربوطه می بایست با توجه به موقعیت و امکانات زمین از نظر احداث واحدها و تراکم موجود قیمت آن
را تعیین و بر این اساس پذیره بر مبنای ۳۰٪ محاسبه و دریافت گردد.
۲- به هنگامی که مستأجر با خرید مساحت زیر بنای مازاد بر تراکم از شهرداری مجوز احداث بنا در
آن را اخذ می نماید ،  ارزش زمین پس از اخذ مجور یاد شده تعیین و %۳۰ مابه التفاوت آن نسبت
به زمان ایجار محاسبه