بخش نامه شماره ۱۰۰۸۵۵ م مورخ ۲۶ / ۱ / ۱۳۷۵ نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه

۹۹۹,۰۰۰ ریال

با عنایت به مکاتبات ادارات اوقاف و امور خیریه و متولیان موقوفات راجع به کسب تکلیف در مورد تقاضاهای تقسیط بدهی واصله به ادارات از طرف اشخاص و جلوگیری از تعالی مکاتبات در این مورد به اطلاع می رساند ،  که برابر موازین و مقررات ، کلیه معاملات مربوط به موقوفات و وصول عواید و پذیره و سرقفلی آن ها به…

توضیحات

بخش نامه شماره ۱۰۰۸۵۵

بخش نامه شماره ۱۰۰۸۵۵ م مورخ ۲۶ / ۱ / ۱۳۷۵  نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه

با عنایت به مکاتبات ادارات اوقاف و امور خیریه و متولیان موقوفات راجع به کسب تکلیف در مورد تقاضاهای

تقسیط بدهی واصله به ادارات از طرف اشخاص و جلوگیری از تعالی مکاتبات در این مورد به اطلاع می رساند ،

که برابر موازین و مقررات ، کلیه معاملات مربوط به موقوفات و وصول عواید و پذیره و سرقفلی آن ها به صورت

نقدی است و ادارات اوقاف و امور خیریه و متولیان باید تا آن جا که میسر است از پذیرش تقاضای تقسیط بدهی

اشخاص به موقوفات خودداری نمایند.

بخش نامه شماره ۱۰۰۸۵۵

در موارد استثنایی و در صورتی که بعضی از بدهکاران به موقوفات به دلایل موجهی قادر به پرداخت کلیه بدهی
خود به صورت نقد نباشند و تقاضای تقسیط بدهی خود را بنمایند و این امر مورد تأیید آن اداره کل قرار گیرد با
عنایت به لزوم رعایت صلاح و غبطه وقف و جلوگیری از
با عنایت به مکاتبات ادارات اوقاف و امور خیریه و متولیان موقوفات راجع به کسب تکلیف در مورد تقاضاهای
تقسیط بدهی واصله به ادارات از طرف اشخاص و جلوگیری از تعالی مکاتبات در این مورد به اطلاع می رساند ،
که برابر موازین و مقررات ، کلیه معاملات مربوط به موقوفات و وصول عواید و پذیره و سرقفلی آن ها به صورت
نقدی است و ادارات اوقاف و امور خیریه و متولیان باید تا آن جا که میسر است از پذیرش تقاضای تقسیط بدهی
اشخاص به موقوفات خودداری نمایند.
در موارد استثنایی و در صورتی که بعضی از بدهکاران به موقوفات به دلایل موجهی قادر به پرداخت کلیه بدهی
خود به صورت نقد نباشند و تقاضای تقسیط بدهی خود را بنمایند و این امر مورد تأیید آن اداره کل قرار گیرد