بخش نامه سازمان حج و اوقاف و امور خیریه در مورد نحوه اجرای طرح توجیه …

۹۹۹,۰۰۰ ریال

بسمة تعالى

شماره 2988 / 410             تاریخ: 5 / 11 / 1370

پیرو بخش نامه  شماره ۳۴۶۴ / 410 مورخ 19 / 10 / 1369 در مورد اجرای طرح مصوب مقام معظم رهبری مربوط به نظارت استصوابی ادارات اوقاف و امور خیریه بر کلیه ی اعمال متولیان ، چون از طرف بعضی از ادارات و متولیان در مورد …

توضیحات

بخش نامه سازمان حج و اوقاف و امور خیریه در مورد نحوه اجرای طرح توجیه …

پیرو بخش نامه  شماره ۳۴۶۴ / ۴۱۰ مورخ ۱۹ / ۱۰ / ۱۳۶۹ در مورد اجرای طرح مصوب مقام معظم رهبری
مربوط به نظارت استصوابی ادارات اوقاف و امور خیریه بر کلیه ی اعمال متولیان ، چون از طرف بعضی از
ادارات و متولیان در مورد لزوم افتتاح حساب مشترک برای موقوفات نظر خواهی شده است ، لذا ،  به منظور
ایجاد رویه ی واحد در ادارات در مورد اعمال نظارت استصوابی، متذکر می گردد :در مورد اجرای طرح
بخش نامه سازمان حج و اوقاف
مصوب مقام معظم رهبری مربوط به نظارت استصوابی ادارات اوقاف و امور خیریه بر کلیه ی اعمال متولیان ،
چون از طرف بعضی از ادارات و متولیان در مورد لزوم افتتاح حساب مشترک برای موقوفات نظر خواهی شده است ، لذا ،  به منظور ایجاد رویه ی واحد در ادارات در مورد اعمال نظارت استصوابی، متذکر می گردد :در
مورد اجرای طرح مصوب مقام معظم رهبری مربوط به نظارت استصوابی ادارات اوقاف و امور خیریه
بر کلیه ی اعمال متولیان ، چون از طرف بعضی از ادارات و متولیان در مورد لزوم افتتاح حساب مشترک
برای موقوفات نظر خواهی شده است ، لذا ،  به منظور ایجاد رویه ی واحد در ادارات در مورد اعمال نظارت
استصوابی، متذکر می گردد :در مورد اجرای طرح مصوب مقام معظم رهبری مربوط به نظارت استصوابی

ادارات اوقاف و امور خیریه بر کلیه ی اعمال متولیان ، چون از طرف بعضی از ادارات و متولیان در مورد

لزوم افتتاح حساب مشترک برای موقوفات نظر خواهی شده است ، لذا ،  به منظور ایجاد رویه ی واحد در

ادارات در مورد اعمال نظارت استصوابی، متذکر می گردد :در مورد اجرای طرح مصوب مقام معظم رهبری

مربوط به نظارت استصوابی ادارات اوقاف و امور خیریه بر کلیه ی اعمال متولیان ، چون از طرف بعضی

از ادارات و متولیان در مورد لزوم افتتاح حساب مشترک برای موقوفات نظر خواهی شده است ، لذا ،  به

منظور ایجاد رویه ی واحد در ادارات در مورد اعمال نظارت استصوابی، متذکر می گردد :