انتزاع سازمان حج و زیارت از سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

۹۹۹,۰۰۰ ریال

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

شورای عالی اداری در بیستمین جلسه مورخ 15 / 8 / 1370 در اجرای اوامر مقام معظم رهبری در خصوص کیفیت اداره امور حج و زیارت ، موارد زیر را مورد تصویب قرار داد:

توضیحات

انتزاع سازمان حج وزیارت از سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

انتزاع سازمان حج وزیارت

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

شورای عالی اداری در بیستمین جلسه مورخ ۱۵ / ۸ / ۱۳۷۰ در اجرای اوامر مقام معظم

رهبری در خصوص کیفیت اداره امور حج و زیارت ، موارد زیر را مورد تصویب قرار داد:

ماده (۱) کلیه امور مربوط به حج و زیارت که به موجب قوانین و مقررات مختلف بر عهده سازمان

حج و اوقاف و امور خیریه محول گردیده است از آن سازمان منفک و برعهده سازمان حج و زیارت قرار می گیرد.

ماده (۲) سازمان حج و زیارت سازمانی است ، مستقل زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به

صورت مؤسسه دولتی که رئیس آن توسط وزیر و با هماهنگی نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت

به عنوان معاون وزیر انتخاب می شود .

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
شورای عالی اداری در بیستمین جلسه مورخ ۱۵ / ۸ / ۱۳۷۰ در اجرای اوامر مقام معظم
رهبری در خصوص کیفیت اداره امور حج و زیارت ، موارد زیر را مورد تصویب قرار داد:
 ماده (۱) کلیه امور مربوط به حج و زیارت که به موجب قوانین و مقررات مختلف بر عهده سازمان
حج و اوقاف و امور خیریه محول گردیده است از آن سازمان منفک و برعهده سازمان حج و زیارت قرار می گیرد.
ماده (۲) سازمان حج و زیارت سازمانی است ، مستقل زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به
صورت مؤسسه دولتی که رئیس آن توسط وزیر و با هماهنگی نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت
به عنوان معاون وزیر انتخاب می شود .
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
شورای عالی اداری در بیستمین جلسه مورخ ۱۵ / ۸ / ۱۳۷۰ در اجرای اوامر مقام معظم
رهبری در خصوص کیفیت اداره امور حج و زیارت ، موارد زیر را مورد تصویب قرار داد:
 ماده (۱) کلیه امور مربوط به حج و زیارت که