الحاق ماده ای به عنوان ماده ۵ به آیین نامه قانون لغو عوارض دروازه ای مصوب ۲۳ / ۸ / ۱۳۴۹

۹۹۹,۰۰۰ ریال

هیئت وزیران در جلسه مورخ 23 / 8 / 49 بنا به پیشنهاد شماره 4 / 25150 مورخ ۱۷/۸/۴۹ وزارت کشور و با توجه به مفاد تبصره ۱ ماده ۴ قانون لغو عوارض دروازهای مصوب اردبیهشت ماه ۴۸ موافقت و تصویب نمودند که ماده ای…

توضیحات

الحاق ماده بعنوان ماده۵

الحاق ماده ای به عنوان ماده ۵ به آیین نامه قانون لغو عوارض دروازه ای مصوب ۲۳ / ۸ / ۱۳۴۹

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۳ / ۸ / ۴۹ بنا به پیشنهاد شماره ۴ / ۲۵۱۵۰ انجام شد

مورخ ۱۷/۸/۴۹ وزارت کشور و با توجه به مفاد تبصره ۱ ماده ۴ قانون لغو عوارض دروازهای مصوب اردبیهشت ماه ۴۸ موافقت و تصویب نمودند.

ماده ای به عنوان ماده ۵ به آئین نامه قانون لغو عوارض دروازه ای به شرح زیر الحاق شود :

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۳ / ۸ / ۴۹ بنا به پیشنهاد شماره ۴ / ۲۵۱۵۰ انجام شد

مورخ ۱۷/۸/۴۹ وزارت کشور و با توجه به مفاد تبصره ۱ ماده ۴ قانون لغو عوارض دروازهای مصوب اردبیهشت ماه ۴۸ موافقت و تصویب نمودند.

الحاق ماده بعنوان ماده۵

ماده ای به عنوان ماده ۵ به آئین نامه قانون لغو عوارض دروازه ای به شرح زیر الحاق شود :
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۳ / ۸ / ۴۹ بنا به پیشنهاد شماره ۴ / ۲۵۱۵۰ انجام شد
وزارت کشور و با توجه به مفاد تبصره ۱ ماده ۴ قانون لغو عوارض دروازهای مصوب اردبیهشت ماه ۴۸ موافقت و تصویب نمودند.
ماده ای به عنوان ماده ۵ به آئین نامه قانون لغو عوارض دروازه ای به شرح زیر الحاق شود :
مورخ ۱۷/۸/۴۹ وزارت کشور و با توجه به مفاد تبصره ۱ ماده ۴ قانون لغو عوارض دروازهای مصوب اردبیهشت ماه ۴۸ موافقت و تصویب نمودند.
الحاق ماده بعنوان ماده۵
ماده ای به عنوان ماده ۵ به آئین نامه قانون لغو عوارض دروازه ای به شرح زیر الحاق شود :
مصوب اردبیهشت ماه ۴۸ موافقت و تصویب نمودند.
ماده ای به عنوان ماده ۵ به آئین نامه قانون لغو عوارض دروازه ای به شرح زیر الحاق شود :
 با توجه به مفاد تبصره ۱ ماده ۴ قانون لغو عوارض دروازهای مصوب اردبیهشت ماه ۴۸ موافقت و تصویب نمودند.
ماده ای به عنوان ماده ۵ به آئین نامه قانون لغو عوارض دروازه ای به شرح زیر الحاق شود .