الحاق دو متن به آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی به عنوان تبصره ماده ۴ و اضافه شدن ماده ۱۲

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره ۵۷۳۲۸ / ت ۵۵۳۸۵ هـ                          4 / 5 / 1397

الحاق دو متن به آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی به عنوان تبصره ماده ۴ و اضافه

شدن ماده ۱۲ :

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هیأت وزیران در جلسه ۳۱/۴/۱۳۹۷ به پیشنهاد …

توضیحات

الحاق دو متن به آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی به عنوان تبصره ماده ۴ و اضافه شدن ماده ۱۲

الحاق دو متن به آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی به عنوان تبصره ماده ۴ و اضافه

شدن ماده ۱۲ :

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هیأت وزیران در جلسه ۳۱/۴/۱۳۹۷ به پیشنهاد شماره ۲۴۲۱۲۷ مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۷ وزارت فرهنگ
ارشاد اسلامی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ – متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۴) آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی موضوع
نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی به عنوان تبصره ماده ۴ و اضافه
شدن ماده ۱۲ :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
هیأت وزیران در جلسه ۳۱/۴/۱۳۹۷ به پیشنهاد شماره ۲۴۲۱۲۷ مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۷ وزارت فرهنگ ارشاد
اسلامی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ – متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۴) آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی موضوع تصویب نامه
شماره ۱۳۰۷۸ مورخ ۲۲/۲/۱۳۶۵ و اصلاحات بعدی آن الحاق می شود :
 
تبصره-
در صورت وجود متولی خاص ، نیازی به اخذ موافقت اداره اوقاف و امور خیریه نیست.
نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی به عنوان تبصره ماده ۴ و اضافه
شدن ماده ۱۲ :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
هیأت وزیران در جلسه ۳۱/۴/۱۳۹۷ به پیشنهاد شماره ۲۴۲۱۲۷ مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۷ وزارت
فرهنگ ارشاد اسلامی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ – متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۴) آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی
موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۰۷۸ مورخ ۲۲/۲/۱۳۶۵ و اصلاحات بعدی آن الحاق می شود :
 

تبصره-

در صورت وجود متولی خاص ، نیازی به اخذ موافقت