الحاق دوتبصره ماده۳ ماده۴ الحاق دو تبصره به ماده ۳ و ماده ۴ آئین نامه معاملات شهرداری پایتخت مصوب ۲۰ / ۱ / ۱۳۵۲

۹۹۹,۰۰۰ ریال

الف – تبصره الحاقی به ماده سه :

« در مورد معاملات متوسط شهرداری پایتخت می تواند اختیارات کمیسیون موضوع ماده سه را در معاملاتی که در مناطق شهرداری انجام می شود…

توضیحات

الحاق دوتبصره ماده۳ ماده۴

الحاق دو تبصره به ماده ۳ و ماده ۴ آئین نامه معاملات شهرداری پایتخت مصوب ۲۰ / ۱ / ۱۳۵۲

الف – تبصره الحاقی به ماده سه :

« در مورد معاملات متوسط شهرداری پایتخت می تواند.

اختیارات کمیسیون موضوع ماده سه را در معاملاتی که در مناطق شهرداری انجام می شود.

به کمیسیونی مرکب از معاون مالی و رئیس حسابداری و بازرس هر منطقه تفویض کند » .

ب – تبصره الحاقی به ماده چهار :

« شهردار پایتخت به مسئولیت خود اختیار ترک مناقصه یا مزایده می تواند.

موضوع بند الف این ماده را تا میزان یک میلیون ریال به رؤسای مناطق شهرداری تفویض کند .»

 

الف – تبصره الحاقی به ماده سه :

« در مورد معاملات متوسط شهرداری پایتخت می تواند.

اختیارات کمیسیون موضوع ماده سه را در معاملاتی که در مناطق شهرداری انجام می شود.

به کمیسیونی مرکب از معاون مالی و رئیس حسابداری  الحاق دوتبصره ماده۳ ماده۴ و بازرس هر منطقه تفویض کند » .

ب – تبصره الحاقی به ماده چهار :

« شهردار پایتخت به مسئولیت خود اختیار ترک مناقصه یا مزایده می تواند.
موضوع بند الف این ماده را تا میزان یک میلیون  ریال به رؤسای مناطق شهرداری تفویض کند .»
« در مورد معاملات متوسط شهرداری پایتخت می تواند.
اختیارات کمیسیون موضوع ماده سه را در معاملاتی که در مناطق شهرداری انجام می شود.
به کمیسیونی مرکب از معاون مالی و رئیس حسابداری و بازرس هر منطقه تفویض کند » .
« شهردار پایتخت به مسئولیت خود اختیار ترک مناقصه یا مزایده می تواند.
موضوع بند الف این ماده را تا میزان یک میلیون ریال به رؤسای مناطق شهرداری تفویض کند .»
« در مورد معاملات متوسط شهرداری الحاق دوتبصره ماده۳ ماده۴ پایتخت می تواند.
اختیارات کمیسیون موضوع ماده سه را در معاملاتی که در مناطق شهرداری انجام می شود.
به کمیسیونی مرکب از معاون مالی و رئیس حسابداری و بازرس هر منطقه تفویض کند » .
« شهردار پایتخت به مسئولیت خود اختیار ترک مناقصه یا مزایده می تواند.
موضوع بند الف این ماده را تا میزان یک میلیون ریال به رؤسای مناطق شهرداری تفویض کند .»