الحاق بند ( ۱۲ ) به ماده ( ۳ ) موضوع تصویب نامه شماره ۴۴۹۳۹ / ت ۳۱۶۴۸ هـ مورخ ۱۳ / ۳ / ۱۳۸۳

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره 76641 / ت 31648 هـ            21 / 4 / 1391

نهاد ریاست جمهوری – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 18 / 4 / 1391 به استناد ماده (۱۷) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه – مصوب ۱۳۶۳ – تصویب نمود: …

توضیحات

الحاق بند۱۲ به ماده۳

الحاق بند۱۲ به ماده۳ موضوع تصویب نامه شماره ۴۴۹۳۹ / ت ۳۱۶۴۸ هـ مورخ ۱۳ /  ۳ / ۱۳۸۳

نهاد ریاست جمهوری – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۸ / ۴ / ۱۳۹۱ به استناد ماده (۱۷) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج
و اوقاف و امور خیریه – مصوب ۱۳۶۳ – تصویب نمود: نهاد ریاست جمهوری – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۸ / ۴ / ۱۳۹۱ به استناد ماده (۱۷) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف
و امور خیریه – مصوب ۱۳۶۳ – تصویب نمود: نهاد ریاست جمهوری – وزارت فرهنگ و ارشاد
اسلامی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۸ / ۴ / ۱۳۹۱ به استناد ماده (۱۷) قانون تشکیلات
و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه – مصوب ۱۳۶۳ – تصویب نمود: نهاد ریاست
جمهوری – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۸ / ۴ / ۱۳۹۱ به
استناد ماده (۱۷) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه – مصوب
۱۳۶۳ – تصویب نمود:

الحاق بند۱۲ به ماده۳

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۸ / ۴ / ۱۳۹۱ به استناد ماده (۱۷) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان
حج و اوقاف و امور خیریه – مصوب ۱۳۶۳ – تصویب نمود: نهاد ریاست جمهوری – وزارت فرهنگ و

ارشاد اسلامی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۸ / ۴ / ۱۳۹۱ به استناد ماده (۱۷) قانون تشکیلات و

اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه – مصوب ۱۳۶۳ – تصویب نمود: نهاد ریاست جمهوری

– وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۸ / ۴ / ۱۳۹۱ به استناد ماده (۱۷) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه – مصوب ۱۳۶۳ – تصویب نمود: نهاد

ریاست جمهوری – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۸ / ۴ / ۱۳۹۱ به

استناد ماده (۱۷) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه – مصوب ۱۳۶۳ – تصویب نمود:

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۸ / ۴ / ۱۳۹۱ به استناد ماده (۱۷) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج

و اوقاف و امور خیریه – مصوب ۱۳۶۳ – تصویب نمود: نهاد ریاست جمهوری –

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیئت