الحاق بند ۱۲ به ماده ۳ موضوع تصویب نامه شماره ۴۴۹۳۹ / ت ۳۱۶۴۸ هـ مورخ ۱۳ / ۳ / ۱۳۸۳

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره ۷۶۶۴۱ / ت ۳۱۶۴۸ هـ  21 / 4 / 1391

نهاد ریاست جمهوری – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 18 / 4 / 1391  به استناد ماده ۱۷ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه – مصوب ۱۳۶۳ – تصویب نمود: …

توضیحات

الحاق بند ۱۲ به ماده ۳ موضوع تصویب نامه شماره ۴۴۹۳۹ / ت ۳۱۶۴۸ هـ مورخ ۱۳ / ۳ / ۱۳۸۳

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۸ / ۴ / ۱۳۹۱ به استناد ماده (۱۷) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و

اوقاف و امور خیریه – مصوب ۱۳۶۳ – تصویب نمود: هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۸ / ۴ / ۱۳۹۱ به
استناد ماده (۱۷) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه – مصوب ۱۳۶۳ – تصویب نمود:
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۸ / ۴ / ۱۳۹۱ به استناد ماده (۱۷) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه – مصوب ۱۳۶۳ – تصویب نمود: هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۸ / ۴ / ۱۳۹۱ به استناد
الحاق بند ۱۲ به ماده ۳
ماده (۱۷) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه – مصوب ۱۳۶۳ – تصویب نمود: هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۸ / ۴ / ۱۳۹۱ به استناد ماده (۱۷) قانون تشکیلات و اختیارات
سازمان حج و اوقاف و امور خیریه – مصوب ۱۳۶۳ – تصویب نمود:هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۸ / ۴ / ۱۳۹۱ به استناد ماده (۱۷) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه –
مصوب ۱۳۶۳ – تصویب نمود: هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۸ / ۴ / ۱۳۹۱ به استناد ماده (۱۷) قانون
تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه – مصوب ۱۳۶۳ – تصویب نمود: هیئت وزیران در
الحاق بند ۱۲ به ماده ۳
جلسه مورخ ۱۸ / ۴ / ۱۳۹۱ به استناد ماده (۱۷) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور
خیریه – مصوب ۱۳۶۳ – تصویب نمود: هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۸ / ۴ / ۱۳۹۱ به استناد
ماده (۱۷) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه – مصوب ۱۳۶۳ – تصویب نمود:

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۸ / ۴ / ۱۳۹۱ به استناد ماده (۱۷) قانون تشکیلات و اختیارات

سازمان حج و اوقاف و امور خیریه – مصوب ۱۳۶۳ – تصویب نمود:به استناد ماده (۱۷) قانون

تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه – مصوب ۱۳۶۳ – تصویب نمود: هیئت وزیران

در جلسه مورخ ۱۸ / ۴ / ۱۳۹۱ به استناد ماده (۱۷) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه – مصوب ۱۳۶۳ – تصویب نمود: