الحاق بندث به ماده۹ اساس نامه صندوق سرمایه گذاری طرح حرمین مطهر

۹۹۹,۰۰۰ ریال

23 / 10 / 1387 شماره ۱۹۲۰۲۰ / ت  ۴۱۴۲۸ هـ

الحاق بند (ث) به ماده (۹) اساس نامه صندوق سرمایه گذاری طرح حرمین مطهر :

وزارت مسکن و شهرسازی – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 23 / 9 / 1387 بنا به پیشنهاد…

توضیحات

الحاق بندث به ماده۹

الحاق بندث به ماده۹ اساس نامه صندوق سرمایه گذاری طرح حرمین مطهر

۲۳ / ۱۰ / ۱۳۸۷ شماره ۱۹۲۰۲۰ / ت  ۴۱۴۲۸ هـ

الحاق بندث به ماده۹ اساس نامه صندوق سرمایه گذاری طرح حرمین مطهر :

وزارت مسکن و شهرسازی – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۳ / ۹ / ۱۳۸۷ بنا به پیشنهاد شماره ۵۵۹۸۳ – ۱۱ / س

مورخ ۲۷ / ۷ / ۱۳۸۷ سازمان اوقاف و امور خیریه و به استناد تبصره (۲) بند (۳) ماده واحده قانون

حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت

معصومه (س) – مصوب ۱۳۸۴- – تصویب نمود:

متن زیر به عنوان بند (ث) به ماده (۹) اساس نامه صندوق سرمایه گذاری طرح حرمین مطهر، موضوع

تصویب نامه شماره ۸۵۳۲۲ / ت ۳۵۴۶۴ھ مورخ ۲۹ / ۵ / ۱۳۸۷ الحاق می گردد :

وزارت مسکن و شهرسازی – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۳ / ۹ / ۱۳۸۷ بنا به پیشنهاد شماره ۵۵۹۸۳ – ۱۱ / س

مورخ ۲۷ / ۷ / ۱۳۸۷ سازمان اوقاف و امور خیریه و به استناد تبصره (۲) بند (۳) ماده واحده قانون

حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت
معصومه (س) – مصوب ۱۳۸۴- – تصویب نمود:
متن زیر به عنوان بند (ث) به ماده (۹) اساس نامه صندوق سرمایه گذاری طرح حرمین مطهر، موضوع
تصویب نامه شماره ۸۵۳۲۲ / ت ۳۵۴۶۴ھ مورخ ۲۹ / ۵ / ۱۳۸۷ الحاق می گردد :
وزارت مسکن و شهرسازی – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۳ / ۹ / ۱۳۸۷ بنا به پیشنهاد شماره ۵۵۹۸۳ – ۱۱ / س
مورخ ۲۷ / ۷ / ۱۳۸۷ سازمان اوقاف و امور خیریه و به استناد تبصره (۲) بند (۳) ماده واحده قانون
حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت
معصومه (س) – مصوب ۱۳۸۴- – تصویب نمود:
متن زیر به عنوان بند (ث) به ماده (۹) اساس نامه صندوق سرمایه گذاری طرح حرمین مطهر، موضوع
تصویب نامه شماره ۸۵۳۲۲ / ت ۳۵۴۶۴ھ مورخ ۲۹ / ۵ / ۱۳۸۷ الحاق می گردد :