افزایش حد نصاب های مقرر در ماده (۱) و بندهای (الف)، (ب) و (ج) و تبصره (۱) ماده (۳۳) آیین نامه معاملات شهرداری تهران

۹۹۹,۰۰۰ ریال

هیأت وزیران در جلسه 19 / 2 / 1389 بنا به پیشنهاد 34 / 3 / 1 / 12570 مورخ 31 / 1 / 1389 وزارت کشور و به استناد ماده واحده قانون اصلاح قانون اصلاح مواد (1 ) و (33 ) آیین نامه معاملات شهرداری تهران -١٣٨0 – تصویب نمود :…

توضیحات

افزایش حد نصابهای مقرر

افزایش حد نصاب های مقرر در ماده (۱) و بندهای (الف)، (ب) و (ج) و تبصره (۱) ماده (۳۳) آیین نامه معاملات شهرداری تهران

هیأت وزیران وزارت کشور و به استناد ماده واحده قانون اصلاح قانون اصلاح مواد (۱ ) و (۳۳ ) آیین نامه معاملات شهرداری تهران تصویب نمود.

حد نصاب های مقرر در ماده ۱ و بندهای (الف)، (ب) و (ج) و تبصره (۱) ماده (۳۳) آیین نامه شرح زیر افزایش می یابد.

افزایش حد نصابهای مقرر

هیأت وزیران وزارت کشور و به استناد ماده واحده قانون اصلاح قانون اصلاح مواد (۱ ) و (۳۳ ) آیین نامه معاملات شهرداری تهران تصویب نمود.

حد نصاب های مقرر در ماده ۱ و بندهای (الف)، (ب) و (ج) و تبصره (۱) ماده (۳۳) آیین نامه شرح زیر افزایش می یابد.
هیأت وزیران وزارت کشور و به استناد ماده واحده قانون اصلاح قانون اصلاح مواد (۱ ) و (۳۳ ) آیین نامه معاملات شهرداری تهران تصویب نمود.
حد نصاب های مقرر در ماده ۱ و بندهای (الف)، (ب) و (ج) و تبصره (۱) ماده (۳۳) آیین نامه شرح زیر افزایش می یابد.
هیأت وزیران وزارت کشور و به استناد ماده واحده قانون اصلاح قانون اصلاح مواد (۱ ) و (۳۳ ) آیین نامه معاملات شهرداری تهران تصویب نمود.
حد نصاب های مقرر در ماده ۱ و بندهای (الف)، (ب) و (ج) و تبصره (۱) ماده (۳۳) آیین نامه شرح زیر افزایش می یابد.
هیأت وزیران وزارت کشور و به استناد ماده واحده قانون اصلاح قانون اصلاح مواد (۱ ) و (۳۳ ) آیین نامه معاملات شهرداری تهران تصویب نمود.
حد نصاب های مقرر در ماده ۱ و بندهای (الف)، (ب) و (ج) و تبصره (۱) ماده (۳۳) آیین نامه شرح زیر افزایش می یابد.
هیأت وزیران وزارت کشور و به استناد ماده واحده قانون اصلاح قانون اصلاح مواد (۱ ) و (۳۳ ) آیین نامه معاملات شهرداری تهران تصویب نمود.
حد نصاب های مقرر در ماده ۱ و بندهای (الف)، (ب) و (ج) و تبصره (۱) ماده (۳۳) آیین نامه شرح زیر افزایش می یابد.
افزایش حد نصابهای مقرر