اعلام نظر در خصوص ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ( مصوب ۱۰ / ۲ / ۱۳۶۵ هیأت وزیران ) به همراه نظریه فقهی شورای نگهبان

۹۹۹,۰۰۰ ریال

اعلامنظر درخصوص ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه( مصوب 10 / 2 / 1365  هیأت وزیران ) به همراه نظریه فقهی شورای

توضیحات

اعلامنظر درخصوص ماده ۱۳

اعلامنظر درخصوص ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه

( مصوب ۱۰ / ۲ / ۱۳۶۵  هیأت وزیران ) به همراه نظریه فقهی شورای نگهبان

محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان (دامت برکاتهم)

با اهداء سلام و تحیات ؛

پیرو نامه شماره هـ / ۷۳ / ۱۹۵ – ۱۶ / ۱۲ / ۷۳  و بازگشت به نامه شماره ۱۰۷ مورخ ۸ / ۲ / ۷۴ به

اطلاع می رساند ، شاکی طی شکایت نامه تقدیمی مدعی خلاف شرع بودن ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون

اعلامنظر درخصوص ماده ۱۳

تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه و ماده (۷) آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدائی
گردیده اند، لیکن فقهای محترم به شرح نامه فوق الذکر نسبت به ماده ۱ و ماده ۷ آیین نامه نحوه ترتیب وصول
پذیره و اهدایی اظهار نظر فرموده اند . با عنایت به مراتب ، حسب تصمیم متخذه در جلسه مورخ ۲۸ / ۵ / ۷۳
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لطفاً نسبت به ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر اظهار نظر فرموده،
تا موجبات اتخاذ تصمیم نسبت به پرونده فراهم گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – اسماعیل فردوسی پور
محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان (دامت برکاتهم)
با اهداء سلام و تحیات ؛
پیرو نامه شماره هـ / ۷۳ / ۱۹۵ – ۱۶ / ۱۲ / ۷۳  و بازگشت به نامه شماره ۱۰۷ مورخ ۸ / ۲ / ۷۴ به
اطلاع می رساند ، شاکی طی شکایت نامه تقدیمی مدعی خلاف شرع بودن ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون
تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه و ماده (۷) آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدائی
گردیده اند، لیکن فقهای محترم به شرح نامه فوق الذکر نسبت به ماده ۱ و ماده ۷ آیین نامه نحوه ترتیب وصول
پذیره و اهدایی اظهار نظر فرموده اند . با عنایت به مراتب ، حسب تصمیم متخذه در جلسه مورخ ۲۸ / ۵ / ۷۳
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لطفاً نسبت به ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر اظهار نظر فرموده،
تا