اصلاح مواد ۴ و ۵ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ و ۴۷ و ۵۱ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تبصره ۲ ماده ۲۰ اصلاحی

۹۹۹,۰۰۰ ریال

سازمان اوقاف و امور خیریه

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲,۸۴ بنا به پیشنهاد شماره 201 ، 230 ، 2 ، 1 مورخ ۱۳۸۲,۱,۳۰ سازمان اوقاف و امور خیریه و به استناد ماده (۱۷) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور – مصوب ۱۳۶۳ – تصویب نمود:

مواد (۴)، (۵)، (۲۰)، (۲۱)، (۲۲)، (۴۷) و (۵۱) آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ، موضوع تصویب نامه شماره ۹۵۲۷۰ مورخ….

توضیحات

اصلاح مواد ۴و۵و۲۰و۲۱و۲۲و۴۷و۵۱ آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تبصره ۲ ماده ۲۰ اصلاحی

اصلاح مواد ۴و۵و۲۰و۲۱و۲۲و۴۷و۵۱ آییننامه

سازمان اوقاف و امور خیریه

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲,۸۴ بنا به پیشنهاد شماره ۲۰۱ ، ۲۳۰ ، ۲ ، ۱ مورخ ۱۳۸۲,۱,۳۰ سازمان

اوقاف و امور خیریه و به استناد ماده (۱۷) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور –

مصوب ۱۳۶۳ – تصویب نمود:

مواد (۴)، (۵)، (۲۰)، (۲۱)، (۲۲)، (۴۷) و (۵۱) آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و
اوقاف و امور خیریه ، موضوع تصویب نامه شماره ۹۵۲۷۰ مورخ ۱۳۶۵,۲,۲۲ به شرح زیر اصلاح می شود :
ماده ۴ ادارات اوقاف و امور خیریه در مورد موقوفات خاصه که فاقد متولی منصوص بوده و یا به تشخیص
سازمان معتمد یا محل وثوق نباشند ، به منظور رعایت مصلحت وقف و بطون لاحقه، با تشخیص و اجازه
نماینده ولی فقیه و تا زمان رفع مانع نسبت به اداره امور موقوفه اقدام خواهند کرد.
ماده ۵- در موقوفات ( اعم از عام و خاص ) ، موضوع قسمت اخیر بند (۱) ماده (۱) قانون تشکیلات
اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه در صورت اختلاف موقوف علیهم و هم چنین در موارد تعدی
و تفریط متولی و ناظر یا به خطر افتادن مصالح بطون لاحقه طبق ماده (۷) قانون تشکیلات
و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه بنا به درخواست ادارات اوقاف و امور خیریه و تشخیص
شعبه تحقیق و حکم دادگاه تعیین تکلیف و اقدام خواهد شد.
ماده ۲۰ در موقوفاتی که دارای متولی منصوص و قادر به انجام وظایف شرعی و قانونی نمی باشند ،  متولی
موظف است بودجه فردی موقوفات و اماکن مذهبی که حاوی مشخصات رقبات و ریز ارقام درآمد و هزینه ،
موجودی ، بدهی و مطالبات می باشد ، را حداکثر در سه ماهه حداکثر در