اصلاح ماده ( ۸ ) اصلاحی آیین نامه نحوه انتخاب و برکناری ، شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی و موقوفات

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره 83149 / ت 48303 هـ               9 / 4 / 1392

اصلاح ماده (۸) اصلاحی آیین نامه نحوه انتخاب و برکناری ، شرایط و حدود اختیارات و وظايف امين يا هیئت امنای اماکن مذهبی و موقوفات :

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 12 / 3 / 1392 بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد اصل یک صد و سی…

توضیحات

اصلاح ماده ۸ اصلاحی آییننامه

نحوه انتخاب و برکناری ، شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی و موقوفات

اصلاح ماده ۸ اصلاحی آییننامه نحوه انتخاب و برکناری ، شرایط و حدود اختیارات و

وظایف امین یا هیئت امنای اماکن مذهبی و موقوفات :

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۲ / ۳ / ۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد
اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) ماده (۵) قانون تشکیلات
و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه – مصوب ۱۳۶۳ – تصویب نمود:
متن زیر جایگزین ماده (۸) اصلاحی آیین نامه نحوه انتخاب و برکناری ، شرایط و حدود اختیارات و
وظایف امین یا هیئت امنای اماکن مذهبی و موقوفات ، موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۸۳۲۰/ ت ۴۸۳۰۳ هـ
مورخ ۲۷ / ۸ / ۱۳۹۱ می شود :
اصلاح ماده ۸ اصلاحی آییننامه
اصلاح ماده (۸) اصلاحی آیین نامه نحوه انتخاب و برکناری ، شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیئت امنای اماکن مذهبی و موقوفات :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۲ / ۳ / ۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) ماده

(۵) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه – مصوب ۱۳۶۳ – تصویب نمود:

متن زیر جایگزین ماده (۸) اصلاحی آیین نامه نحوه انتخاب و برکناری ، شرایط و حدود اختیارات و وظایف

امین یا هیئت امنای اماکن مذهبی و موقوفات ، موضوع تصویب نامه

شماره ۱۶۸۳۲۰/ ت ۴۸۳۰۳ هـ   مورخ ۲۷ / ۸ / ۱۳۹۱ می شود :

اصلاح ماده ۸ اصلاحی آییننامه

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۲ / ۳ / ۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) ماده

(۵) قانون تشکیلات و اختیارات