اصلاح ماده ( ۸ ) آیین نامه نحوه انتخاب و برکناری ، شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی و موقوفات

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره ۱۶۸۳۲۰ / ت۴۸۳۰۳ هـ           27 / 8 / 1391

اصلاح ماده (۸) آیین نامه نحوه انتخاب و برکناری ، شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیئت امنای اماکن مذهبی و موقوفات :

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیئت وزیران در جلسه …

توضیحات

اصلاح ماده۸ آییننامه نحوه

انتخاب و برکناری ، شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی و موقوفات

اصلاح ماده۸ آییننامه نحوه

انتخاب و برکناری ، شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیئت امنای اماکن مذهبی و موقوفات :

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۱ / ۸ / ۱۳۹۱ بنا به

پیشنهاد شماره ۵۶۰۴۹ / ۱ مورخ ۲۰ / ۴ / ۱۳۹۱ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد
تبصره (۱) ماده (۵) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه – مصوب ۱۳۶۳ – تصویب نمود:
ماده (۸) آیین نامه نحوه انتخاب و برکناری شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیئت امنای
اماکن مذهبی و موقوفات ، موضوع تصویب نامه شماره ۹۵۲۷۰ مورخ ۲۲ / ۲ / ۱۳۶۵ به شرح زیر اصلاح می شود :
اصلاح ماده۸ آییننامه نحوه
 ماده ۸  در صورتی که برای اماکن مذهبی امین یا هیئت امنا انتخاب شده باشد می توان
از محل وجوه موضوع ماده (۳۴) آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه،
اصلاح ماده (۸) آیین نامه نحوه انتخاب و برکناری ، شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین

یا هیئت امنای اماکن مذهبی و موقوفات :

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۱ / ۸ / ۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد

شماره ۵۶۰۴۹ / ۱ مورخ ۲۰ / ۴ / ۱۳۹۱ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد تبصره

(۱) ماده (۵) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه – مصوب ۱۳۶۳ – تصویب نمود:

ماده (۸) آیین نامه نحوه انتخاب و برکناری شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیئت امنای اماکن

مذهبی و موقوفات ، موضوع تصویب نامه شماره ۹۵۲۷۰ مورخ ۲۲ / ۲ / ۱۳۶۵ به شرح زیر اصلاح می شود :

 ماده ۸  در صورتی که برای اماکن مذهبی امین یا هیئت امنا انتخاب شده باشد می توان

از محل وجوه موضوع ماده (۳۴) آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه،