اصلاح ماده ( ۳۴ ) آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره ۸۳۱۵۳ / ت۴۵۱۳۲ هـ              9 / 4 / 1392

اصلاح ماده (۳۴) آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور

خيريه :

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هیئت وزیران در جلسه مورخ …

توضیحات

اصلاح ماده۳۴ آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

اصلاح ماده۳۴ آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور

خیریه : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۲ / ۳ / ۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به
استناد ماده (۱۷) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه – مصوب ۱۳۶۳ – تصویب نمود:
متن زیر جایگزین ماده (۳۴) آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور
خیریه، موضوع تصویب نامه شماره ۹۵۲۷۰ مورخ ۲۲ / ۲ / ۱۳۶۵ و تبصره ماده یاد شده و اصلاحیه آن ،
موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۷۴۶۵ / ت ۴۵۱۳۲ھ مورخ ۲۸ / ۵ / ۱۳۹۱ می شود :
اصلاح ماده۳۴ آییننامه اجرایی
قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور
خیریه : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۲ / ۳ / ۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به
استناد ماده (۱۷) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه – مصوب ۱۳۶۳ – تصویب نمود:
متن زیر جایگزین ماده (۳۴) آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و
امور خیریه، موضوع تصویب نامه شماره ۹۵۲۷۰ مورخ ۲۲ / ۲ / ۱۳۶۵ و تبصره ماده یاد شده
و اصلاحیه آن ، موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۷۴۶۵ / ت ۴۵۱۳۲ھ مورخ ۲۸ / ۵ / ۱۳۹۱ می شود :
اصلاح ماده (۳۴) آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور

خیریه : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۲ / ۳ / ۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

و به استناد ماده (۱۷) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

– مصوب ۱۳۶۳ – تصویب نمود:

متن زیر جایگزین ماده (۳۴) آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه،

موضوع تصویب نامه شماره ۹۵۲۷۰ مورخ ۲۲ / ۲ / ۱۳۶۵ و تبصره ماده یاد شده و اصلاحیه آن ،