اصلاح ماده ( ۲۷ ) آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره ۱۴۵۵۵۲ / ت ۴۹۳۱۴ هـ           6 / 9 / 1392

اصلاح ماده (۲۷) آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف و امور خیریه :

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 29 / 8 / 1392 بنا به پیشنهاد شماره ۳۵۱۹۸ / 1 مورخ 13 / 3 / 1392 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد…

توضیحات

اصلاح ماده۲۷ آییننامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

اصلاح ماده۲۷ آییننامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف و امور خیریه :

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹ / ۸ / ۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۳۵۱۹۸ / ۱ مورخ ۱۳ / ۳ / ۱۳۹۲

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (۱۷) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف

و امور خیریه – مصوب ۱۳۶۳ – تصویب نمود:
در ماده (۲۷) « آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف و امور خیریه»، موضوع تصویب
نامه شماره ۹۳۳۶۶ مورخ ۱۸ / ۱۰ / ۱۳۶۵ ، عبارت « مبلغ پانصد میلیون» جایگزین عبارت «پانصد هزار » و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود :
اصلاح ماده (۲۷) آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف و امور خیریه :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹ / ۸ / ۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۳۵۱۹۸ / ۱
مورخ ۱۳ / ۳ / ۱۳۹۲ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (۱۷) قانون تشکیلات و اختیارات
سازمان حج و اوقاف و امور خیریه – مصوب ۱۳۶۳ – تصویب نمود:
در ماده (۲۷) « آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف و امور خیریه»، موضوع
تصویب نامه شماره ۹۳۳۶۶ مورخ ۱۸ / ۱۰ / ۱۳۶۵ ، عبارت « مبلغ پانصد میلیون» جایگزین عبارت
«پانصد هزار » و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود :

اصلاح ماده (۲۷) آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف و امور خیریه :

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹ / ۸ / ۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۳۵۱۹۸ / ۱ مورخ ۱۳ / ۳ / ۱۳۹۲

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (۱۷) قانون تشکیلات و اختیارات

سازمان حج و اوقاف و امور خیریه – مصوب ۱۳۶۳ – تصویب نمود:

در ماده (۲۷) « آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف و امور خیریه»،

موضوع تصویب نامه شماره ۹۳۳۶۶ مورخ ۱۸ / ۱۰ / ۱۳۶۵ ، عبارت « مبلغ پانصد میلیون» جایگزین

عبارت «پانصد هزار » و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود :