اصلاح ماده ( ۲۴ ) آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره ۳۱۳۵۶ / ت ۵۳۱۷۶ هـ              18 / 3 / 1395

اصلاح ماده (۲۴) آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هیأت وزیران در جلسه 12 / 3 / 1395  به پیشنهاد شماره ۱۲۵۵۱۰ / 1 مورخ 8 / 3 / 1395 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به…

توضیحات

اصلاح ماده ۲۴ آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه

ماده (۲۴) آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه،

موضوع تصویب نامه شماره ۹۵۲۷۰ مورخ ۲۲ / ۲ / ۱۳۶۵ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود :

اصلاح ماده ۲۴ آییننامه

ماده ۲۴

با توجه به این که حفظ موقوفات از وظایف متولیان است و اموال وقف باید از اموال شخصی متولی

جدا و متمایز باشد ، متولیان و امنای موقوفات و اماکن متبرکه و ادارات اوقاف و امور خیریه محل

مکلفند نسبت به ثبت و به روزرسانی اطلاعات جامع موقوفات و بقاع متبرکه از قبیل مشخصات

کامل موقوفه و رقبات وقفی و متصرفین آن و نیات واقفین در بانک اطلاعات جامع موقوفات اقدام نمایند.

ماده (۲۴) آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه،

موضوع تصویب نامه شماره ۹۵۲۷۰ مورخ ۲۲ / ۲ / ۱۳۶۵ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود :

اصلاح ماده ۲۴ آییننامه

ماده ۲۴
با توجه به این که حفظ موقوفات از وظایف متولیان است و اموال وقف باید از اموال شخصی متولی جدا
و متمایز باشد ، متولیان و امنای موقوفات و اماکن متبرکه و ادارات اوقاف و امور خیریه محل مکلفند
نسبت به ثبت و به روزرسانی اطلاعات جامع موقوفات و بقاع متبرکه از قبیل مشخصات کامل
موقوفه و رقبات وقفی و متصرفین آن و نیات واقفین در بانک اطلاعات جامع موقوفات اقدام نمایند.
ماده (۲۴) آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه،
موضوع تصویب نامه شماره ۹۵۲۷۰ مورخ ۲۲ / ۲ / ۱۳۶۵ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود :
ماده ۲۴
با توجه به این که حفظ موقوفات از وظایف متولیان است و اموال وقف باید از اموال شخصی متولی جدا و

متمایز باشد ، متولیان و امنای موقوفات و اماکن متبرکه و ادارات اوقاف و امور خیریه محل مکلفند نسبت

به