اصلاح ماده ۲۴ آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره ۶۶۵۹۷ / ت ۵۰۵۵۴ هـ             12 / 6 / 1393

اصلاح ماده (۲۴) آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه :

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هیأت وزیران در جلسه 5 / 6 / 1393 به پیشنهاد شماره ۲۲۳۷۰ / 1 مورخ 14 / 2 / 1393 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد…

توضیحات

اصلاح ماده (۲۴) آییننامه اجرایی

اصلاح ماده ۲۴ آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه : اصلاح ماده ۲۴ آییننامه اجرایی

قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه :

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
هیأت وزیران در جلسه ۵ / ۶ / ۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۲۲۳۷۰ / ۱ مورخ ۱۴ / ۲ / ۱۳۹۳ وزارت
فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (۱۷) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه
– مصوب ۱۳۶۳ – تصویب کرد:
اصلاح ماده (۲۴) آییننامه اجرایی
ماده (۲۴) آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه موضوع
تصویب نامه شماره ۹۵۲۷۰ مورخ ۲۲ / ۲ / ۱۳۶۵ به شرح زیر اصلاح می شود :
اسلامی و به استناد ماده (۱۷) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه –
مصوب ۱۳۶۳ – تصویب کرد:
ماده (۲۴) آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه موضوع تصویب
نامه شماره ۹۵۲۷۰ مورخ ۲۲ / ۲ / ۱۳۶۵ به شرح زیر اصلاح می شود :

اسلامی و به استناد ماده (۱۷) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه – مصوب

۱۳۶۳ – تصویب کرد:

اصلاح ماده ۲۴ آییننامه اجرایی

ماده (۲۴) آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه موضوع تصویب نامه

شماره ۹۵۲۷۰ مورخ ۲۲ / ۲ / ۱۳۶۵ به شرح زیر اصلاح می شود :

اسلامی و به استناد ماده (۱۷) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه – مصوب ۱۳۶۳ –

تصویب کرد:

ماده (۲۴) آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان

اوقاف و امور خیریه موضوع تصویب نامه شماره ۹۵۲۷۰ مورخ ۲۲ / ۲ / ۱۳۶۵ به شرح زیر اصلاح می شود :

ماده (۲۴) آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور

خیریه موضوع تصویب نامه شماره ۹۵۲۷۰ مورخ ۲۲ / ۲ / ۱۳۶۵ به شرح زیر اصلاح می شود :

اسلامی و به استناد ماده (۱۷) قانون تشکیلات و اختیارات

سازمان اوقاف و امور خیریه – مصوب ۱۳۶۳ – تصویب کرد:

ماده (۲۴) آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه موضوع تصویب نامه شماره ۹۵۲۷۰ مورخ ۲۲ / ۲ / ۱۳۶۵ به شرح