اصلاح ماده ( ۱ ) آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه و حق النظاره در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره ۱۸۹۶۷۷ / ت ۵۰۳۱۰ هـ                   25 / 12 / 1392

اصلاح ماده (۱) آئین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه و حق النظاره در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ :

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هیأت وزیران در جلسه 21 / 12 / 1392 به پیشنهاد…

توضیحات

اصلاح ماده ۱ آییننامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه و حق النظاره در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱

اصلاح ماده ۱ آییننامه چگونگی هزینه وجوه صدر ماده (۱) آئین نامه چگونگی هزینه وجوه

حاصل از حق التولیه و حق النظاره در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، موضوع تصویب نامه

شماره ۹۷۶۳۱ / ت۴۸۴۸۳هـ مورخ ۲۹ / ۴ / ۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح می شود :

اصلاح ماده ۱آییننامه چگونگی هزینه وجوه صدر ماده (۱) آئین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل

از حق التولیه و حق النظاره در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، موضوع تصویب نامه شماره
۹۷۶۳۱ / ت۴۸۴۸۳هـ مورخ ۲۹ / ۴ / ۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح می شود : اصلاح ماده ( ۱ ) آیین نامه
چگونگی هزینه وجوه صدر ماده (۱) آئین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق
التولیه و حق النظاره در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، موضوع تصویب نامه شماره ۹۷۶۳۱ / ت۴۸۴۸۳هـ
مورخ ۲۹ / ۴ / ۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح می شود :اصلاح ماده ( ۱ ) آیین نامه چگونگی
هزینه وجوهصدر ماده (۱) آئین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه و حق النظاره
در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، موضوع تصویب نامه شماره ۹۷۶۳۱ / ت۴۸۴۸۳هـ
مورخ ۲۹ / ۴ / ۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح می شود :
اصلاح ماده ( ۱ ) آیین نامه چگونگی هزینه وجوهصدر ماده (۱) آئین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از
حق التولیه و حق النظاره در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، موضوع تصویب نامه شماره ۹۷۶۳۱ /
ت۴۸۴۸۳هـ مورخ ۲۹ / ۴ / ۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح می شود :اصلاح ماده ( ۱ ) آیین
نامه چگونگی هزینه وجوهصدر ماده (۱) آئین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه
و حق النظاره در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، موضوع تصویب نامه

شماره ۹۷۶۳۱ / ت۴۸۴۸۳هـ مورخ ۲۹ / ۴ / ۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح می شود :اصلاح

ماده ( ۱ ) آیین نامه چگونگی هزینه وجوهصدر ماده (۱) آئین نامه چگونگی هزینه وجوه

حاصل از حق التولیه و حق النظاره در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، موضوع تصویب نامه

شماره ۹۷۶۳۱ / ت۴۸۴۸۳هـ مورخ ۲۹ / ۴ / ۱۳۹۲ به شرح زیر