اصلاح تبصره ( ۱ ) ماده ( ۱۱ ) آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره ۴۳۴۸۵ / ت ۵۲۷۱۵ هـ               15 / 4 / 1395

اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور

خیریه :

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هیأت وزیران در جلسه 13 / 4 / 1395 به پیشنهاد

توضیحات

اصلاح تبصره۱ ماده۱۱ آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه

اصلاح تبصره۱ ماده۱۱ آییننامه

اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
هیأت وزیران در جلسه ۱۳ / ۴ / ۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (۱۷) قانون تشکیلات
و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه – مصوب ۱۳۶۳ – تصویب کرد:
اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
اصلاح تبصره۱ ماده۱۱ آییننامه
هیأت وزیران در جلسه ۱۳ / ۴ / ۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (۱۷) قانون تشکیلات
و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه – مصوب ۱۳۶۳ – تصویب کرد:
اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
هیأت وزیران در جلسه ۱۳ / ۴ / ۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (۱۷) قانون تشکیلات
و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه – مصوب ۱۳۶۳ – تصویب کرد:
اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
هیأت وزیران در جلسه ۱۳ / ۴ / ۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (۱۷) قانون تشکیلات
و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه – مصوب ۱۳۶۳ – تصویب کرد:
اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳ / ۴ / ۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (۱۷) قانون تشکیلات

و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه – مصوب ۱۳۶۳ – تصویب کرد:

اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه :

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳ / ۴ / ۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (۱۷) قانون تشکیلات

و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه – مصوب ۱۳۶۳ – تصویب کرد:

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (۱۷) قانون تشکیلات

و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه